Deset mjera za bolju osposobljenost Europljana

new skillsKomisija je 10. lipnja 2016. donijela novi sveobuhvatni Program vještina za Europu. Cilj je Programa osigurati da ljudi razviju širok spektar vještina u ranoj dobi te iskoristiti ljudski kapital Europe, što će na koncu potaknuti zapošljivost, konkurentnost i rast u Europi.

Danas predstavljenim novim Programom poziva se države članice i dionike da poboljšaju kvalitetu vještina i usklade ih s potrebama na tržištu rada. Prema studijama 70 milijuna Europljana ima problema s čitanjem i pisanjem, a još ih više ima problema s računanjem i digitalnim vještinama. Zbog toga su izloženi rizicima poput nezaposlenosti, siromaštva i socijalne isključenosti. S druge strane, puno Europljana, posebno visokokvalificiranih mladih ljudi, obavlja poslove koji nisu u skladu s njihovim talentom i težnjama. Istodobno, 40 % poslodavaca u Europi navodi da ne mogu pronaći zaposlenike s pravim vještinama za rast i inovacije. Konačno, premalo ljudi ima poduzetnički duh i vještine koji su potrebni za otvaranje vlastitog poduzeća i stalnu prilagodbu promjenama na tržištu rada.

Povećanje razine osposobljenosti, promicanje transverzalnih vještina i iznalaženje načina za bolje predviđanje potreba tržišta rada, među ostalim i na temelju dijaloga s industrijom, stoga su od presudne važnosti za poboljšanje životnih prilika te podupiranje poštenog, uključivog i održivog rasta te povezanih društava.

Činjenice za Hrvatsku

Ne bi li pomogla da se riješe ti izazovi, Komisija će u tu svrhu pokrenuti deset mjera s pomoću kojih će vještine postati vidljivije te će se poboljšati njihovo priznavanje na lokalnoj i nacionalnoj razini te na razini EU-a, od škola i sveučilišta do tržišta rada.
Konkretno, Komisija predlaže deset mjera koje će se poduzeti u iduće dvije godine, od kojih se neke pokreću danas:

  • jamstvo za vještine kako bi se pomoglo niskokvalificiranim odraslim osobama da usvoje minimalnu razinu čitanja, računanja i digitalnih vještina te da napreduju prema stjecanju srednjoškolskih kvalifikacija;
  • revizija Europskog kvalifikacijskog okvira radi boljeg razumijevanja kvalifikacija te kako bi se bolje iskoristile sve dostupne vještine na europskom tržištu rada;
  • koalicija za digitalne vještine i radna mjesta koja će povezati države članice i dionike iz industrije te s područja obrazovanja i zapošljavanja u cilju povećanja talentiranog kadra iz digitalnog sektora te kako bi se osigurala primjerena digitalna pismenost pojedinaca i radne snage.
  • Plan za sektorsku suradnju u pogledu vještina za bolje prikupljanje informacija o vještinama te uklanjanje problema s pomanjkanjem vještina u određenim gospodarskim sektorima.

Ostale mjere pokrenut će se kasnije ove godine i 2017.:

  • alat za profiliranje vještina državljana trećih zemalja kako bi se poduprlo rano utvrđivanje i profiliranje vještina i kvalifikacija tražitelja azila, izbjeglica i drugih migranata;
  • revizija okvira Europass kako bi se ljudima ponudili bolji i jednostavniji alati za predstavljanje njihovih vještina te kako bi u stvarnom vremenu dobili korisne informacije o potrebama za vještinama i trendovima što im može pomoći pri donošenju odluka o karijeri i osposobljavanju;
  • ostvarivanje cilja da strukovno obrazovanje i osposobljavanje bude prva opcija povećanjem mogućnosti za učenike uključene u strukovno obrazovanje i osposobljavanje da uče kroz praksu te poboljšanjem vidljivosti dobrih rezultata strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na tržištu rada;
  • revizija Preporuke o ključnim kompetencijama kako bi se većem broju ljudi pomoglo da steknu osnovne vještine koje su potrebne za život i rad u 21. stoljeću s posebnim naglaskom na promicanju poduzetničkog i inovativnog načina razmišljanja i vještina;
  • inicijativa o praćenju osoba s visokoškolskim obrazovanjem kako bi se dobile točnije informacije o tome kako te osobe napreduju na tržištu rada;
  • prijedlog da se dodatno analiziraju i razmijene najbolje prakse o učinkovitom suzbijanju odljeva mozgova.

Kontekst

Europski Program za vještine najavljen je u Komisijinu Programu rada za 2016. Njime će se podupirati uzlazna socijalna konvergencija te će se doprinijeti ostvarenju prvog političkog prioriteta Europske komisije, novog poticaja za zapošljavanje, rast i ulaganja, rješavajući tri goruća izazova današnjih gospodarstava: nedostatak relevantnih vještina s obzirom na potrebe na tržištu rada, nedovoljnu transparentnost vještina i kvalifikacija te problem predviđanja i prognoziranja u pogledu vještina.


Dodatne informacije

MEMO

Informativni članak: Vještine u EU-u

Informativni članci specifični za pojedine zemlje

Informativni članak: Digitalne vještine

Informativni članak: Zelene vještine

Informativni članak: Ulaganje u vještine

Informativni članak: Neusklađenosti na sektorskoj razini

Informativni članak: Vještine i migranti

Novosti na web-mjestu Glavne uprave za obrazovanje i kulturu – Informativni članak o obrazovanju i vještinama

Novosti na web-mjestu Glavne uprave za zapošljavanje

Komunikacija Novi program vještina za Europu – Suradnja na jačanju ljudskog kapitala, zapošljivosti i konkurentnosti

Predviđanje/panorama potrebnih vještina, Cedefop, 2016.

#EUSkillsAgenda