Dovršetak europske ekonomske i monetarne unije: Komisija poduzima konkretne mjere za jačanje EMU-a

emuEuropska ekonomska i monetarna unija (EMU) danas je puno čvršća no što je to bila prije financijske krize. Međutim, unatoč napretku, osobito u pogledu jačanja ekonomskog upravljanja i pokretanja bankovne unije, ekonomska i monetarna unija još nije cjelovita. Gospodarski rezultati država članica europodručja međusobno se znatno razlikuju. Uz gotovo 18 milijuna nezaposlenih i velik broj osoba na rubu socijalne isključenosti, jasno je da je neophodno uložiti veće napore u jačanje strukture europodručja. Europska komisija sada provodi konkretne mjere kako bi s upravljanja krizom, koje je bilo nužno proteklih godina, prešla na stvaranje jače i cjelovite unije, unije izgrađene na trajnim, pravednim i demokratski legitimnim temeljima za budućnost i unije koja pridonosi zapošljavanju, rastu i prosperitetu svih svojih građana. Poruka je to „izvješća petorice predsjednika” koje će se provoditi u nekoliko faza s ciljem dovršetka EMU-a u sljedećih deset godina.

Nakon predstavljanja „izvješća petorice predsjednika”, koje su sastavili predsjednik Komisije, predsjednik sastanka na vrhu država europodručja, predsjednik Euroskupine, predsjednik Europske središnje banke i predsjednik Europskog parlamenta, Komisija je 1. srpnja 2015. pokrenula prvu fazu postupka dovršetka EMU-a pod sloganom „osnaživanje djelovanjem”. Kao nastavak tog procesa danas su iznesene konkretne mjere za početak provedbe ambicioznog plana jačanja EMU-a.

Paket mjera koji je donio Kolegij povjerenika sadržava novi pristup europskom semestru, koji se među ostalim ostvaruje jačanjem demokratskog dijaloga i daljnjim poboljšanjem ekonomskog upravljanja, primjerice uvođenjem nacionalnih odbora za konkurentnost i savjetodavnog Europskog fiskalnog odbora, te jedinstvenije zastupanje europodručja u međunarodnim financijskim institucijama, posebice MMF-u. Navedene su i mjere za dovršetak bankovne unije, posebno putem Europskog sustava osiguranja depozita, te mjere za daljnje smanjenje rizika u bankarskom sustavu.

Paketom koji je dogovorio Kolegij povjerenika pridonosi se jačanju EMU-a. Njime su obuhvaćeni sljedeći elementi:

1) Vanjsko zastupanje europodručja

Vanjsko zastupanje europodručja ne ide ukorak s rastućim ekonomskim i financijskim značajem tog valutnog područja. Primjerice, za razliku od američkog dolara koji ima svojeg snažnog zastupnika u međunarodnim ekonomskim i financijskim forumima, države članice europodručja svoje stavove ne iznose jedinstveno. Komisija je stoga iznijela plan kojim bi se državama članicama europodručja omogućilo da u vlastitom interesu nastupaju jedinstveno. Komisija predlaže uvođenje jedinstvenog zastupanja europodručja u Međunarodnom monetarnom fondu, pri čemu bi ulogu zastupnika europodručja preuzeo predsjednik Euroskupine. Komisija predlaže ostvarivanje tog cilja u nekoliko faza (prikazanih ovdje).

2) Put ka ostvarenju financijske unije

Osim napretka u ekonomskom upravljanju, dovršetak bankovne unije neophodan je korak ka ostvarenju potpune i čvrste ekonomske i monetarne unije. Unatoč ostvarenom napretku, u europodručju i dalje postoji prevelika međusobna povezanost banaka i država. Dovršetak bankovne unije zahtijeva provedbu već dogovorenog zakonodavstva i daljnjih mjera za jačanje financijske stabilnosti.

Element koji još uvijek nedostaje u bankovnoj uniji jest zajednički sustav za osiguranje depozita. Kao što je predsjednik Jean-Claude Juncker najavio u svojem govoru o stanju Unije, Komisija će prije kraja godine iznijeti zakonodavni prijedlog o prvim koracima za uspostavu europskog sustava za osiguranje depozita (EDIS – European Deposit Insurance Scheme) kako bi se stvorio europskiji sustav koji ne ovisi o proračunima država članica. Time će se zajamčiti sigurnost depozita građana bez obzira u kojoj su državi članici njihovi depoziti pohranjeni. Komisija će predložiti sustav temeljen na reosiguranju kojim će se zadržati na snazi nacionalni programi. Današnji će paket biti upotpunjen zakonodavnim prijedlogom kasnije ove godine.

Komisija se nastavlja zalagati za daljnje smanjenje rizika, osiguranje ravnopravnih uvjeta u bankarskom sektoru i ograničenje povratne veze između banaka i države. Drugi ključni prioritet uz dovršetak bankovne unije jest unija tržišta kapitala.

3) Poboljšani europski semestar

Junckerova Komisija već je znatno pojednostavnila europski semestar u prvog godini svojeg mandata, omogućivši bolji dijalog s državama članicama tako što se izvješća za države članice objavljuju već u veljači, tri mjeseca prije dovršetka preporuka po državama članicama. Rasprave i preporuke za europodručje u cjelini ubuduće će se održavati prije rasprava s državama članicama kako bi svi mogli dosljedno pristupiti rješavanju zajedničkih izazova.

Zapošljavanje i socijalni aspekti imat će istaknuto mjesto u semestru i postupku jačanja EMU-a. U tome bi ključnu ulogu trebali imati socijalni partneri. Osim toga Komisija će osigurati da se u novim programima makroekonomske prilagodbe veća pozornost posveti socijalnoj pravednosti, kao što je to učinjeno u slučaju Grčke za koju je Komisija izradila svoju prvu procjenu socijalnog utjecaja.

4) Poboljšanje alata ekonomskog upravljanja

Okvir ekonomskog upravljanja proteklih je godina produbljen te je prošireno njegovo područje primjene, no istodobno je on postao i složeniji. Predsjednik Juncker u svojim se političkim smjernicama obvezao revidirati zakonodavne propise iz „paketa šest mjera” i „paketa dviju mjera” u cilju jačanja stabilnosti.S obzirom na to da je riječ o novom zakonodavstvu, Komisija smatra da je prije donošenja odluke o potrebi za daljnjim zakonodavnim izmjenama potrebno prikupiti više dokaza i iskustava o reformiranim strukturama upravljanja. Nadovezujući se na ono što je do sada postignuto, Komisija će predložiti praktična poboljšanja konsolidirane prakse i poboljšati transparentnost i predvidljivost, a time i učinkovitost postojećih pravila. Kako bi dopunila i ojačala ekonomske alate, Komisija u skladu s „izvješćem petorice predsjednika” predlaže osnivanje nacionalnih odbora za konkurentnost te Europskog fiskalnog odbora.

Nacionalni odbori za konkurentnost

Komisija preporučuje Vijeću da državama članicama preporuči osnivanje nacionalnih odbora za konkurentnost koji bi bili zaduženi za praćenje uspješnosti i politika u području konkurentnosti. Odbori bi trebali biti ustrojeni tako da se poštuje skup minimalnih kriterija, kojima se u obzir uzimaju različitosti među državama članicama, te u potpunosti uvažava uloga socijalnih partnera.

Europski fiskalni odbor

Komisija uspostavlja neovisni, savjetodavni Europski fiskalni odbor radi: i. evaluacije provedbe fiskalnog okvira EU-a, ii. savjetovanja o smjeru fiskalne politike primjerenom za europodručje u cjelini, iii. suradnje s nacionalnim fiskalnim vijećima država članica te iv. pružanja ad-hoc savjeta na zahtjev predsjednika.

Europski fiskalni odbor bit će funkcionalno neovisno tijelo sastavljeno od pet stručnjaka, pod vodstvom Komisije.

Sljedeći koraci

U „izvješću petorice predsjednika” navode se tri različite faze dovršetka EMU-a. Današnjim je paketom obuhvaćena prva faza te pripreme za drugu fazu:

prva faza, odnosno „osnaživanje djelovanjem” (1. srpnja 2015. – 30. lipnja 2017.): primjena postojećih instrumenata i postojećih ugovora za povećanje konkurentnosti i strukturne konvergencije, provedba odgovornih fiskalnih politika na nacionalnoj razini i na razini europodručja, dovršetak financijske unije te povećanje demokratske odgovornosti

– druga faza, odnosno „dovršetak EMU-a”: uvođenje dalekosežnijih mjera kako bi postupak konvergencije u većoj mjeri bio obvezujuć, primjerice utvrđivanjem skupa zajedničkih referentnih vrijednosti za konvergenciju koje bi imale pravnu prirodu te uspostavom riznice europodručja

– završna faza (najkasnije do 2025.): nakon što se u potpunosti provedu sve mjere, zahvaljujući EMU-u svim će se građanima država članica EU-a koje dijele zedinstvenu valutu omogućiti stabilno i prosperitetno okružje, čime će se potaknuti druge države članice EU-a da mu se pridruže ako za to budu spremne

Radi pripreme prijelaza iz prve u drugu fazu, Komisija će u proljeće 2017. objaviti   „bijelu knjigu” s prikazom potrebnih daljnjih mjera, uključujući pravne mjere za dovršetak EMU-a u drugoj fazi. Pri izradi „bijele knjige” Komisija će se konzultirati s predsjednicima drugih institucija EU-a. Za potrebe izrade „bijele knjige” te radi poticanja opsežne rasprave Komisija će omogućiti održavanje rasprava i javnih debata u čitavom EU-u. Sredinom 2016. Komisija će osnovati stručnu skupinu za ispitivanje pravnih, ekonomskih i političkih preduvjeta na kojima će se temeljiti dugoročni prijedlozi koji su predstavljeni u „izvješću petorice predsjednika”.

Kontekst

Uspostava čvrste i pravednije ekonomske i monetarne unije jedan je od deset prioriteta koje je predsjednik Juncker iznio u svojim političkim smjernicama. „Izvješće petorice predsjednika”, predstavljeno 22. lipnja 2015., osnova je za ostvarenje tog cilja u sljedećih deset godina. Izradu izvješća zatražili su čelnici europodručja na sastanku na vrhu održanom u listopadu 2014. te Europsko vijeće na sastanku održanom u prosincu 2014.

U „izvješću petorice predsjednika” predlaže se ambiciozan i istodobno pragmatičan plan za dovršetak EMU-a istovremenim ostvarivanjem napretka u četiri područja, odnosno: napredak prema istinskoj ekonomskoj uniji u kojoj će sva gospodarstva raspolagati potrebnim strukturnim obilježjima za napredak unutar monetarne unije; napredak prema financijskoj uniji kojom se jamči integritet zajedničke valute u čitavoj monetarnoj uniji ograničavanjem rizika za financijsku stabilnost te povećanjem podjele rizika s privatnim sektorom; napredak prema fiskalnoj uniji kojom se ostvaruje fiskalna održivost i fiskalna stabilizacija te naposljetku napredak prema političkoj uniji koja pruža temelj za sve prethodno navedeno zahvaljujući istinskoj demokratskoj odgovornosti i legitimnosti te jačanju institucija.


 

Za više informacija:

Obavijest: Dovršetak ekonomske i monetarne unije — pitanja i odgovori

Informativni članak 1.: Vanjsko zastupanje eura

Informativni članak 2.: Sustav nacionalnih odbora za konkurentnost

Informativni članak 3.: Savjetodavni europski fiskalni odbor

Informativni članak 4.: Dovršetak bankovne unije

Informativni članak 5.: Poboljšani europski semestar

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj središnjoj banci o koracima prema dovršetku ekonomske i monetarne unije

Odluka Komisije o osnivanju neovisnog savjetodavnog Europskog fiskalnog odbora

Preporuka Preporuke Vijeća o osnivanju nacionalnih odbora za konkurentnost unutar europodručja

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj središnjoj banci o planu za postizanje dosljednijeg vanjskog zastupanja europodručja u međunarodnim forumima

Prijedlog Odluke Vijeća o utvrđivanju mjera u cilju postupne uspostave jedinstvenog zastupanja europodručja u međunarodnom monetarnom fondu

„Izvješće petorice predsjednika”

Priopćenje za tisak: U izvješću petorice predsjednika iznesen je plan za jačanje europske ekonomske i monetarne unije od 1. srpnja 2015.

Analitička obavijest predsjednika Jean-Clauda Junckera u bliskoj suradnji s predsjednicima Donaldom Tuskom, Jeroenom Dijsselbloemom i Marijem Draghijem „Priprema sljedećih koraka za bolje ekonomsko upravljanje u europodručju”

Vremenski raspored: Razvoj ekonomskog upravljanja u EU-u u povijesnom kontekstu

Obavijest: Ekonomsko upravljanje u EU-u

Ekonomsko upravljanje u EU-u

Strateška obavijest Europskog centra za političke strategije (EPSC): „Socijalna dimenzija ekonomske i monetarne unije”

Strateška obavijest EPSC-a: „Pakt Euro Plus – kako se integracijom u okvir EU-a mogu dodatno potaknuti strukturne reforme u europodručju”