Europska komisija započinje ocjenjivati prijave država članica radi odabira sjedišta Europske agencije za lijekove i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

U ponoć 31. srpnja 2017. istekao je rok za prijavu u okviru odabira novog sjedišta Europske agencije za lijekove (EMA) i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA), čija su sjedišta trenutačno u Ujedinjenoj Kraljevini.

Europska komisija sada će pregledati sve prijave, objektivno i u skladu s kriterijima koje su usuglasili predsjednik Jean-Claude Juncker i predsjednik Donald Tusk, a šefovi država i vlada EU27 podržali na sastanku Europskog vijeća (u formatu predviđenom člankom 50.) održanom 22. lipnja 2017.

Ocjena Komisije bit će objavljena elektronički 30. rujna 2017. Nakon toga, u listopadu 2017., u okviru Vijeća za opće poslove (u formatu predviđenom člankom 50.) slijedi politička rasprava. Da bi se osiguralo glatko i pravodobno preseljenje tih dviju agencija, konačnu će odluku Vijeće za opće poslove (u formatu iz čl. 50.) donijeti u studenome 2017.

Zainteresirane države članice mogle su do ponoći 31 srpnja dostaviti Europskoj komisiji i Vijeću svoje ponude. Sve ponude bit će dostupne na uvid na web-mjestu Vijeća.

Kontekst

Odluku o preseljenju EMA-e i EBA-e, čije je sjedište trenutačno u Londonu, donose vlade 27 država članica. Preseljenje je izravna posljedica odluke Ujedinjene Kraljevine da istupi iz Europske unije, o čemu je Europsko vijeće obaviješteno 29. ožujka 2017. To pitanje nije dio pregovora o istupanju, ali o njemu raspravlja isključivo 27 ostalih država članica. Komisija se više puta založila za brzo odlučivanje o preseljenju jer su i EMA i EBA ključna regulatorna tijela EU-a čije neometano funkcioniranje mora biti zajamčeno i nakon ožujka 2019.


Dodatne informacije

Prijave država članica za sjedište EMA-e i EBA-e

Odluka o postupku premještanja agencija EU-a koje se trenutačno nalaze u Ujedinjenoj Kraljevini


AŽURIRANO 30. rujna 2017.

Europska komisija danas je objavila svoju ocjenu 27 ponuda koje je dobila od država članica za smještaj Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) i Europske agencije za lijekove (EMA), koji se trenutačno nalaze u Ujedinjenoj Kraljevini.

Europska komisija, pod odgovornošću glavnog tajnika, ocijenila je sve prijave objektivno, u skladu s kriterijima koje su usuglasili predsjednik Jean-Claude Juncker i predsjednik Donald Tusk, a šefovi država i vlada EU27 podržali na sastanku Europskog vijeća (u formatu predviđenom člankom 50.) održanom 22. lipnja 2017. Ocjena se u potpunosti temelji na informacijama koje su poslale države članice. Njome se poštuju odluke država članica da kriteriji ne smiju biti ponderirani i u njoj se ne navodi rangiranje kandidata ni uži izbor bilo koje vrste. Tijekom postupka ocjenjivanja provedena su i savjetovanja s agencijama.

Ocjene 02.listopada 2017.

 

Sljedeći koraci: Na temelju Komisijine ocjene slijedi politička rasprava u okviru Vijeća za opće poslove (u formatu predviđenom člankom 50.) u listopadu 2017. Da bi se osiguralo glatko i pravodobno preseljenje tih dviju agencija, Vijeće za opće poslove (u formatu predviđenom člankom 50.) konačnu će odluku donijeti u studenom 2017.

Kontekst

Odluku o preseljenju EMA-e i EBA-e, koje su trenutačno smještene u Londonu, donose vlade 27 država članica. Preseljenje je izravna posljedica odluke Ujedinjene Kraljevine da istupi iz Europske unije, o čemu je Europsko vijeće obaviješteno 29. ožujka 2017. To pitanje nije dio pregovora o istupanju, nego o njemu raspravlja isključivo 27 država članica EU-a. Komisija se više puta založila za brzo odlučivanje o preseljenju. EMA i EBA regulatorne su agencije bitne za djelovanje jedinstvenog tržišta EU-a i od ključne su važnosti za odobravanje lijekova, odnosno regulaciju banaka. Nužno je osigurati njihovo neometano i neprekinuto funkcioniranje i nakon ožujka 2019.

Dodatne informacije

Obavijest

Ocjena Komisije

Prijave država članica za smještaj EMA-e i EBA-e

Odluka o postupku premještanja agencija EU-a koje se trenutačno nalaze u Ujedinjenoj Kraljevini (uključujući kriterije)

EMA web stranica

 

Comments are closed