Europski plan za borbu protiv raka: novi pristup EU-a prevenciji, liječenju i skrbi

copyright EC Audiovisual service

Europska komisija danas, uoči Svjetskog dana borbe protiv raka, predstavlja europski plan za borbu protiv raka. Za Komisiju Ursule von der Leyen to je prioritet u području zdravlja i jedan od ključnih stupova snažne europske zdravstvene unije. Plan za borbu protiv raka počiva na novim tehnologijama, istraživanjima i inovacijama i znak je novog pristupa EU-a prevenciji raka, liječenju i skrbi. Plan će obuhvatiti sve faze razvoja bolesti, od prevencije do kvalitete života oboljelih od raka i osoba koje su preživjele rak, s naglaskom na mjere kojima Unija može najviše postići.

Europski plan za borbu protiv raka podupirat će se mjerama koje će se poduzimati u raznim područjima politika, od zapošljavanja, obrazovanja, socijalne politike i jednakosti, preko oglašavanja, poljoprivrede, energetike, okoliša i klime do prometa, kohezijske politike i oporezivanja.

Četiri ključna područja djelovanja

Plan za borbu protiv raka temelji se na četiri ključna područja djelovanja i obuhvaća 10 vodećih inicijativa i brojne prateće mjere. Namijenjeno mu je ukupno 4 milijarde EUR, u okviru raznih Komisijinih financijskih instrumenata, među kojima su program EU za zdravlje, Obzor Europa i Digitalna Europa.

  • Prevencija mjerama koje se odnose na najvažnije čimbenike rizika kao što su duhan (s ciljem da se do 2040. konzumacija duhana smanji na manje od 5 % stanovništva), štetna konzumacija alkohola, onečišćenje okoliša i opasne tvari. Usto, kampanjom HealthyLifestyle4All promicat će se zdrava prehrana i tjelesna aktivnost. Kad je riječ o sprečavanju raka uzrokovanog infekcijama, cilj plana borbe protiv raka jest do 2030. cijepiti barem 90 % ciljne populacije djevojčica i znatno povećati broj cijepljenih dječaka u Uniji.
  • Rano otkrivanje raka poboljšavanjem dostupnosti i kvalitete dijagnostike te pružanjem potpore državama članicama kako bi se do 2025. omogućio probir 90 % stanovništva Unije koje ispunjava uvjete za probir raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva. Za to će se uz potporu EU-a pokrenuti i novi program probira raka.
  • Dijagnosticiranje i liječenje putem mjera kojima se osigurava integrirana i sveobuhvatna skrb povezana s rakom te smanjenje nejednakosti u dostupnosti kvalitetne skrbi i lijekova. Do 2030. 90 % pacijenata koji ispunjavaju uvjete trebalo bi imati pristup nacionalnim centrima za sveobuhvatnu skrb o oboljelima od raka, povezanima u novu EU-ovu mrežu. Usto, novom inicijativom „dijagnosticiranje i liječenje raka za sve”, koja će se pokrenuti do kraja 2021., poboljšat će se pristup inovativnoj dijagnostici i liječenju raka, a europska „inicijativa za razumijevanje raka” (UNCAN.eu), pomoći će i u identificiranju osoba kod kojih postoji visok rizik od razvoja uobičajenih vrsta raka.
  • Bolja kvaliteta života osoba oboljelih od raka i osoba koje su ga preživjele, što obuhvaća rehabilitaciju, moguću ponovnu pojavu tumora, metastatsku bolest te mjere za potporu društvenoj integraciji i reintegraciji na radno mjesto. Zato se pokreće inicijativa „kvalitetniji život oboljelih od raka”, koja će se baviti pitanjem skrbi nakon liječenja.

Usto će se kao potpora novim tehnologijama, istraživanju i inovacijama pokrenuti novi Centar znanja o raku radi lakše koordinacije znanstvenih i tehničkih inicijativa povezanih s rakom na razini Unije. Pokrenut će se „europska inicijativa za dijagnostičke snimke u onkologiji” radi razvoja novih računalnih alata za poboljšanje personalizirane medicine i inovativnih rješenja.

Posebna pozornost stavit će se na djecu i pokrenut će se inicijativa „pomoć djeci oboljeloj od raka” radi brzog i optimalnog otkrivanja, dijagnosticiranja, liječenja i skrbi za djecu oboljelu od raka Konačno, 2021. će se uspostaviti registar nejednakosti u području raka, koji će prikazati kretanja, razlike i nejednakosti među državama članicama i regijama.

Više na poveznici.