Godišnje istraživanje o zapošljavanju i socijalnoj politici

Godišnje istraživanje o zapošljavanju i socijalnoj politici

Jedan je to od glavnih rezultata Pregleda razvoja u području zapošljavanja i socijalne politike za 2014., u kojem se daje osvrt na posljedice recesije, ističe potreba za ulaganjem u razvoj i očuvanje odgovarajućih vještina radne snage radi potpore produktivnosti te opisuje izazov koji predstavlja ponovna uspostava konvergencije među državama članicama.

Pokazalo se da su zemlje koje osiguravaju visokokvalitetna radna mjesta i učinkovitu socijalnu zaštitu te ulaganja u ljudski kapital otpornije na gospodarsku krizu. Jedan je to od glavnih rezultata Pregleda razvoja u području zapošljavanja i socijalne politike za 2014., u kojem se daje osvrt na posljedice recesije, ističe potreba za ulaganjem u razvoj i očuvanje odgovarajućih vještina radne snage radi potpore produktivnosti te opisuje izazov koji predstavlja ponovna uspostava konvergencije među državama članicama.

U Pregledu se razmatraju iskustva stečena u recesiji iz kojih je vidljivo da je njezin negativni učinak na zaposlenost i prihode bio manji u zemljama čija su tržišta rada otvorenija i manje rascjepkana te u kojima se više ulaže u cjeloživotno učenje. U tim zemljama mnoge nezaposlene osobe dobivaju naknade za nezaposlene koje su povezane s njihovim aktiviranjem i odgovaraju gospodarskom ciklusu.

Povjerenica EU-a za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, Marianne Thyssen, izjavila je: „Naša je najhitnija zadaća, koja je zbog posljedica krize popraćena većim izazovima, stvaranje radnih mjesta. U ovom se Pregledu zaključuje da je potrebno provesti strukturne reforme te mjere kojima bi se poduprle potrošnja i potražnja. Potrebna su nam dodatna ulaganja u ljude kako bi se Europljane još bolje obrazovalo, osposobilo i aktiviralo za tržište rada. Ulaganjima velikih razmjera koje je predložila Junckerova Komisija pridonijet će se stvarnom i znatnom napretku u tim ključnim područjima.”

U Pregledu se uočava da se više država članica postupno usmjerava na model socijalnog ulaganja kojim se potiče ostvarenje ljudskog potencijala tijekom cijelog života i podupire šire sudjelovanje ljudi na tržištu rada. Prijašnjim reformama za zapošljavanje većeg broja žena i starijih osoba pridonijelo se održavanju stopa zaposlenosti u Europi. Time se potvrđuje potreba za nastavkom reformi tržišta rada te za osuvremenjivanjem modela socijalne zaštite.

Bolje vještine usklađene s kvalitetnijim radnim mjestima

Budući da se EU suočuje sa starenjem i padom broja stanovnika, ulaganje u ljudski kapital presudno je kako bi se u budućnosti podupirala produktivnost te osiguralo mnoštvo radnih mjesta i uključivi rast. U Pregledu se ističe kako su za učinkovita ulaganja u ljudski kapital potrebni ne samo obrazovanje i osposobljavanje radi stjecanja pravih vještina, već i prikladni okviri kojima bi se ljudima pomoglo da te vještine održavaju, unapređuju i primjenjuju tijekom cijelog radnog života. U tom su smislu potrebne odgovarajuće politike kojima bi se spriječio gubitak ljudskog kapitala zbog neaktivnosti ili nedovoljne iskorištenosti potencijala za zapošljavanje.

S druge strane, kako bi se osigurala produktivnija radna snaga, povećanje ponude kvalificiranog ljudskog kapitala treba uskladiti s povećanjem ponude kvalitetnih radnih mjesta. U Pregledu se prilikom razmatranja budućih izazova i prilika uočava da bi se u okviru promjena izazvanih tehnološkim napretkom, globalizacijom, demografskim promjenama i ozelenjivanjem gospodarstva trebalo omogućiti stvaranje visokokvalitetnih radnih mjesta, ali da bi te promjene mogle prouzročiti i zastarijevanje nekih vještina i poslova te veću polarizaciju plaća. Stoga su potrebne proaktivne politike kojima bi se podupirali cjeloživotno učenje, kvalitetnija pomoć prilikom pronalaženja posla i socijalni dijalog kojim bi se mogle predvidjeti i provesti inovativne promjene.

Ponovna uspostava konvergencije

I konačno, u Pregledu se naglašava važna zadaća ponovne uspostave društveno-gospodarske konvergencije nakon godina krize, posebno kad je riječ o južnim i rubnim državama članicama EU-a. Divergenciju, koju je izazvala kriza, nije prouzročio samo gospodarski šok, već i strukturni nedostaci koji su u zemljama koje su najviše bile pogođene krizom postojali još prije njezina izbijanja, poput niske produktivnosti, nedostatka ulaganja u ljudski kapital, slabog bankarskog sektora, balona na tržištu nekretnina, kao i strukturni nedostaci njihovih sustava socijalne skrbi. Pregledom se pridonosi raspravi koja je u tijeku, a odnosi se na najprikladnije načine ponovne uspostave konvergencije, produbljivanja gospodarske i monetarne unije i jačanja njezine socijalne dimenzije.

Pregled razvoja u području zapošljavanja i socijalne politike u Europi

Ovo je četvrto izdanje godišnjeg Pregleda razvoja u području zapošljavanja i socijalne politike u Europi (ESDE), u kojem Komisija izvješćuje o nedavnim kretanjima u području zapošljavanja i socijalne politike te razmatra nadolazeće izazove i moguće političke odgovore. Tim pregledom Komisija ispunjava i svoju obvezu izvješćivanja o socijalnom stanju u EU-u sadržanu u Ugovoru.

ESDE je utemeljena analiza koju provode službe Komisije u skladu s najnovijim raspoloživim podacima i literaturom. Njezini glavni rezultati temelj su inicijativa Komisije u području zapošljavanja i socijalne politike.

Dodatne informacije