Inicijativa za poboljšanje zdravlja i sigurnosti radnika

radniciUlaganjem u zdravlje i sigurnost na radu poboljšavaju se životi ljudi sprečavanjem nesreća na radu i profesionalnih bolesti. Komisija nastavlja ulagati napore, a ovom inicijativom želi bolje zaštititi radnike od raka uzrokovanog uvjetima na radu, pomoći poduzećima, posebno malim i srednjim poduzećima te mikropoduzećima, da se usklade s postojećim zakonodavnim okvirom i staviti veći naglasak na rezultate, a ne na birokratske formalnosti.

Prije 25 godina dogovorena je prva Direktiva na razini EU-a u tom području i otad je EU predvodnik u svijetu kad je riječ o visokim standardima zaštite radnika od zdravstvenih i sigurnosnih rizika na radu koji se u Europi dosljedno primjenjuju. Od 2008. broj se radnika koji su smrtno stradali od nesreće na radu smanjio za gotovo četvrtinu, dok se postotak radnika u EU-u koji su prijavili barem jedan zdravstveni problem uzrokovan ili pogoršan radom smanjio za gotovo 10 %. Međutim, izazovi su i dalje brojni: procjenjuje se da svake godine od posljedica bolesti povezanih s radom umre oko 160 000 Europljana. Glavni je prioritet osiguravanje zdravlja i sigurnosti radnika na radu, a to ćemo postići očuvanjem i ažuriranjem visokih europskih standarda.

S obzirom na to da se obvezala da će i dalje poboljšavati zdravlje i sigurnost na radu, Komisija će poduzeti sljedeće ključne mjere:

  • određivanje ograničenja izloženosti ili drugih mjera za dodatnih sedam kancerogenih tvari. Ovim se prijedlogom neće poboljšati samo zdravlje radnika, nego se njime utvrđuje i jasan cilj u skladu s kojim poslodavci i provedbena tijela trebaju izbjegavati izloženost,
  • pružanje pomoći poduzećima, posebno malim poduzećima i mikropoduzećima, u njihovom usklađivanju sa zdravstvenim i sigurnosnim pravilima. Dokazi posebno pokazuju da trećina mikropoduzeća ne procjenjuje rizike na radnom mjestu. Stoga smo danas objavili smjernice s praktičnim savjetima za poslodavce kojima se njihova procjena rizika nastoji olakšati te učiniti djelotvornijom. Smjernice uključuju savjete o tome kako spriječiti zdravstvene i sigurnosne rizike na radu koji su u naglom porastu, kao što su psihosocijalni i ergonomski rizici ili rizici povezani sa starenjem. Isto tako želimo povećati dostupnost besplatnih internetskih alata kojima će se malim poduzećima i mikropoduzećima olakšati provedba procjena rizika,
  • suradnja s državama članicama i socijalnim partnerima na uklanjanju ili ažuriranju zastarjelih pravila u roku od sljedeće dvije godine. Cilj je pojednostavniti i smanjiti administrativno opterećenje, istodobno štiteći radnike. Rezultat modernizacije isto bi tako trebala biti bolja praktična provedba.

Preispitivanje zakonodavstva EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu i izmjene Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima dio su kontinuiranog rada Komisije na uspostavi europskog stupa socijalnih prava, kojim se zakonodavstvo EU-a nastoji prilagoditi promjenama u obrascima rada i društvima. Savjetovanja i rasprave o stupu potvrdili su značaj zdravlja i sigurnosti na radu kao temelja pravne stečevine EU-a i stavili naglasak na prevenciju i provedbu. Komunikacija koja je danas donesena nadovezuje se na iscrpnu evaluaciju postojeće pravne stečevine kao dijela programa za prikladnost i učinkovitost propisa (REFIT), kojim se zakonodavstvo EU-a nastoji učiniti jednostavnijim, relevantnijim i djelotvornijim. Prijedlog i izmjene razvijeni su u bliskoj suradnji s dionicima na svim razinama, posebno socijalnim partnerima.

Kontekst

Komisija je 2012. započela sa sveobuhvatnom evaluacijom zakonodavstva EU-a o sigurnosti i zdravlju na radu (Okvirna direktiva i 23 povezane direktive). Ta je evaluacija dio programa za prikladnost i učinkovitost propisa (REFIT) i njome se zakonodavstvo EU-a nastoji učiniti jednostavnijim, relevantnijim i djelotvornijim.

Poseban je prioritet Komisije u području zdravlja i sigurnosti na radu borba protiv raka, što je najčešći uzrok smrtnih slučajeva povezanih s radom u EU-u. Komisija to smatra prioritetnim izazovom: prijedlogom izmjena Direktive o karcinogenim i mutagenim tvarima (2004/37/EZ) predložila je 13. svibnja 2016. mjere za smanjenje izloženosti europskih radnika kancerogenim tvarima, odnosno njih 13. Komisija danas nastavlja s ispunjavanjem svoje političke obveze drugim prijedlogom za suzbijanje izloženosti dodatnim prioritetnim kemijskim tvarima, odnosno njih sedam. Komisija će nastaviti proučavati druge kancerogene tvari kako bi i dalje štitila radnike te poboljšavala uvjete poslovanja diljem EU-a.

Dodatne informacije

Najčešća pitanja o zaštiti radnika od kancerogenih kemijskih tvari

Najčešća pitanja o novoj politici za zdravlje i sigurnost na radu

Radni dokument službi Komisije – ex post evaluacija Direktive o sigurnosti i zdravlju na radu

Radni dokument službi Komisije – praktične smjernice za poslodavce

Novosti na internetskim stranicama Glavne uprave za zapošljavanje