Komisija odobrila javna sredstva za pet trajektnih linija između hrvatskih otoka i kopna

Europska komisija zaključila je da su hrvatski planovi o dodjeli 250 milijuna kuna (34 milijuna EUR) za osiguravanje redovitih trajektnih veza na pet linija između hrvatskih otoka i kopna spojivi s pravilima EU-a o državnim potporama.

Javna sredstva pridonijet će povezivosti i razvoju otoka bez neopravdanog narušavanja tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu.

 

Povjerenica za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: „Za građane koji žive na hrvatskim otocima veza s kopnom je neophodna.Zato mogu sa zadovoljstvom reći da odobravamo javnu potporu za trajektne linije kojima se osigurava povezanost pet hrvatskih otoka s ostatkom Hrvatske ne samo u jeku turističke sezone tijekom ljeta, nego tijekom cijele godine.”

Komisija je u skladu s pravilima EU-a o državnim potporama odobrila hrvatski plan o dodjeli naknade za pružanje javne usluge za upravljanje i rad pet trajektnih linija za prijevoz putnika i vozila između:

  • mjesta Preko na otoku Ugljanu, otoka Ošljak i Zadra/Gaženice na kopnu
  • Tkona na otoku Pašmanu i Biograda na kopnu
  • Sućuraja na otoku Hvaru i Drvenika na kopnu te
  • Starog grada na otoku Hvaru i Splita na kopnu.

Javna potpora dodijelit će se pomorskim poduzećima koja će biti odabrana putem javnih natječaja koje će organizirati Agencija za obalni linijski pomorski promet. Ukupan proračun za naknadu za javne usluge iznosi 249,2 milijuna kuna (33,8 milijuna EUR).

Javnom potporom pokrit će se razlika između prihoda od karata za trajekt te troška upravljanja i redovitog rada trajekata kako bi se stanovnicima tih otoka omogućilo da svaki dan idu na posao ili studij i kako bi se vozila i robu moglo prevoziti na otoke i s njih.

Komisija je mjere ocjenjivala prema Pravilima EU-a o državnim potporama za usluge od općeg gospodarskog interesa (SGEI) i pravilima EU-a o pomorskoj kabotaži.

Komisija je zaključila da će ta državna potpora doprinositi povezivosti te socijalnom i gospodarskom razvoju tih otoka. Potpora je potrebna kako bi se promet na tim linijama osigurao s dostatnom učestalošću tijekom cijele godine jer prihodi od karata premašuju troškove rada trajekta samo na vrhuncu ljetne sezone.

 

Kontekst

Pravilima EU-a o državnim potporama državama članicama dopušta se davanje potpore u obliku naknade za usluge od općeg gospodarskog interesa za pomorske veze s otocima koje su namijenjene osiguravanju teritorijalnog kontinuiteta i poboljšavanju životnog standarda stanovnika tih otoka.

O državnoj potpori za pomorske veze s otocima s prosječnim godišnjim prometom od više od 300 000 putnika potrebno je prije njezine provedbe obavijestiti Komisiju kako bi ona mogla provjeriti spojivost potpore na temelju Okvira za usluge od općeg gospodarskog interesa. Komisija, uz ostale kriterije, provjerava i je li potpora dodijeljena usluzi koja zadovoljava stvarne javne potrebe koje se ne bi mogle zadovoljiti tržišnim silama bez te potpore. Nadalje, Komisija ocjenjuje jesu li parametri za naknadu određeni unaprijed, je li potpora ograničena na neophodnu najmanju mjeru i je li pružatelj usluge odabran u skladu s pravilima o javnoj nabavi.

Verzije ovih odluka koje nisu povjerljive bit će objavljene pod brojevima predmeta SA.48119, SA.48120 i SA.49523 u Registru državnih potpora na web-mjestu Komisije posvećenom tržišnom natjecanju kad se riješe moguća pitanja u pogledu povjerljivosti podataka. Tjedne e-novosti o državnim potporama sadržavaju popis novih objava odluka o državnim potporama na internetu i u Službenom listu EU