Novi akcijski plan za pomoć regijama u zaštiti biološke raznolikosti i iskorištavanju ekonomskih prednosti zaštite prirode

Europska komisija donijela je novi Akcijski plan za poboljšanje zaštite prirode i biološke raznolikosti u Europskoj uniji u korist građana i gospodarstva Unije.

Plan obuhvaća 15 mjera koje će biti provedene do 2019. kako bi se brzo poboljšala provedba Direktive o staništima i Direktive o pticama, vodećih direktiva EU-a o zaštiti prirode.

Tim se direktivama utvrđuje najveća koordinirana mreža biološki raznolikih zaštićenih područja u svijetu (mreža Natura 2000), koja pokriva više od 18 % kopnene i 6% morske površine EU-a. Samo ova zaštićena područja, zahvaljujući pružanju usluga ekosustava kao što su skladištenje ugljika, pročišćavanje vode, oprašivanje i turizam, imaju udjel u BDP-u EU-a između 1,7 i 2,5 %. Danas doneseni‏ Akcijski plan namijenjen je poboljšanju upravljanja ovim područjima te povezuje zaštitu prirode sa socioekonomskim aktivnostima i surađuje s nacionalnim tijelima, dionicima i mladima.

Frans Timmermans, prvi potpredsjednik za Bolju regulativu, rekao je: Proveli smo temeljitu reviziju ovih direktiva te smo utvrdili da su svrsishodne. Sada nastojimo da ostvare svoj puni potencijal u zaštiti i očuvanju bogate biološke raznolikosti Europe. Ovo je vrijedan primjer toga kako bolja regulativa poboljšava zaštitu visokih ekoloških standarda EU-a.

Jyrki Katainen, potpredsjednik za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, dodao je: Ovaj akcijski plan sadržava konkretne mjere s pomoću kojih će direktive o zaštiti prirode bolje funkcionirati. Postavljamo čvrste temelje za usklađivanje zaštite biološke raznolikosti i gospodarskih aktivnosti, uključujući ulaganja u naš prirodni kapital. Naš će uspjeh ovisiti o intenzivnoj suradnji s dionicima, a posebno lokalnim i regionalnim tijelima.

Karmenu Vella, Povjerenik za okoliš, ribarstvo i pomorstvo, rekao je: U akcijskom planu utvrđuje se ambiciozne mjere za bolju provedbu direktiva o zaštiti prirode. Najbolji način zaštite budućih generacija uključivanje je mladih. Upravo to čine naše nove Europske snage solidarnosti. Lokalne i regionalne vlade država članica mogu predvoditi provedbu ovih i drugih politika potrebnih za zaštitu naše prirodne baštine.

Potpredsjednik Europskog odbora regija Karl-Heinz Lambertz, koji je također bio uključen, rekao je uzimajući u obzir ključnu ulogu regionalnih i lokalnih tijela u provedbi dviju direktiva: Akcijski plan korak je u pravom smjeru. Kao skupština koja predstavlja gradove i regije u Europi poticat ćemo uvođenje Plana te ćemo aktivno surađivati s lokalnim i regionalnim tijelima kako bi zajamčili postizanje ciljeva u pogledu biološke raznolikosti za 2020.

Predviđenih 15 mjera provodit će se do 2019., a usmjerene su na četiri prioritetna područja:

Poboljšanje smjernica i znanja te osiguranje bolje usklađenosti sa širim socioekonomskim ciljevima

  • Komisija će pomoći državama članicama u učinkovitom provođenju zakonodavstva i iskorištavanju ekonomskih prednosti. Ažurirat ćemo, razvijati i aktivno promicati smjernice za postupak ishođenja lokacijskih dozvola, zaštitu vrsta i upravljanje te smjernice specifične za sektor o važnim temama kao što su energija vjetra, hidroenergija i akvakultura. Bit će osigurane i nove smjernice za integraciju usluga ekosistema u donošenje odluka.
  • Komisija će pomoći u osiguravanju internetskog pristupa javnosti podacima nužnima za provedbu direktiva (npr. satelitske slike iz programa Copernicus).

Izgradnja političke odgovornosti i poboljšanje sukladnosti

  • Pružanje jasnoće dionicima poboljšat će usklađenost. Komisija će podupirati države članice pri uvođenju potrebnih mjera očuvanja za sve lokacije.
  • Komisija će surađivati s nacionalnim i regionalnim tijelima, zemljoposjednicima i drugim dionicima kako bi se poboljšala provedba i prevladale teškoće.

Jačanje ulaganja u mrežu Natura 2000 i poboljšanje uporabe fondova EU-a

Bolja komunikacija i informiranje uključivanjem građana, dionika i zajednica

  • Poticanje razmjene znanja s lokalnim i regionalnim vlastima putem zajedničke platforme s Odborom regija.
  • Uključivanje mladih putem Europskih snaga solidarnosti, čime se u potpunosti iskorištava 3,3 milijuna eura namijenjenih upućivanju volontera za pomoć pri očuvanju lokacija u mreži Natura 2000 te se sredstvima EU-a mladima pružaju dodatne prilike za volontiranje u inozemstvu ili stjecanje stručnog iskustva.
  • Potpora podizanju razine svijesti, uporabi novih tehnologija i jačanju veza između prirodne i kulturne baštine, posebice u kontekstu Europske godine kulturne baštine 2018.
  • Proglašenje 21. svibnja Europskim danom mreže Natura 2000.

Kontekst

Direktive o zaštiti prirode (Direktiva o pticama (1979.) i Direktiva o staništima (1992.)) temelj su politike EU-a o biološkoj raznolikosti. Nad njima je provedena „provjera prikladnosti” koja je dala opću evaluaciju učinkovitosti i djelotvornosti kao dio Komisijina Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT). U provjeru prikladnosti bili su uključeni svi dionici, uključujući pozitivnu mobilizaciju 500 000 građana koji su izrazili potporu tim direktivama putem javnog savjetovanja Komisije, što je rekordan odaziv.

Komisijini zaključci o provjeri prikladnosti Direktive o pticama i Direktive o staništima objavljeni su 16. prosinca 2016. Potvrđuju da su Direktive o zaštiti okoliša svrsishodne, no potpuno ostvarivanje njihovih ciljeva i ispunjavanje punog potencijala ovisit će o znatnim poboljšanjima u njihovoj provedbi u pogledu djelotvornosti i učinkovitosti, uz partnersku suradnju s različitim zajednicama dionika u državama članicama i diljem EU-a kako bi se ostvarili praktični rezultati na terenu.

Na temelju rezultata provjere prikladnosti projektna skupina od 10 povjerenika pripremila je Akcijski plan, uključujući potpredsjednika Odbora regija, Karl-Heinza Lambertza, s obzirom na ključnu ulogu regionalnih i lokalnih tijela u provedbi Direktiva.


Dodatne informacije

Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo

Konferencija: „Akcijski plan za prirodu, ljude i gospodarstvo” – Bruxelles, 6. lipnja 2017.