Objavljen kodeks postupanja u pogledu nezakonitoga govora mržnje na internetu

Kodeks protiv mržnje na internetuKomisija te Facebook, Twitter, YouTube i Microsoft (dalje u tekstu „IT poduzeća”) objavljuju kodeks postupanja koji uključuje niz obveza za borbu protiv širenja nezakonitoga govora mržnje na internetu u Europi.

IT poduzeća podupiru Europsku komisiju i države članice EU-a u nastojanjima da osiguraju da internetske platforme ne pružaju mogućnosti za masovno širenje nezakonitoga govora mržnje na internetu.  Zajedno s drugim platformama i društvenim medijima IT poduzeća snose kolektivnu odgovornost za promicanje i omogućavanje slobode izražavanja na internetu. Međutim, Komisija i IT poduzeća ističu da širenje nezakonitoga govora mržnje na internetu ne utječe negativno samo na skupine ili pojedince na koje je usmjeren, nego i na one koji se u našem otvorenom društvu zalažu za slobodu, snošljivost i nediskriminaciju te da ima negativan učinak na demokratski diskurs na internetskim platformama.

Kako bi se spriječilo širenje nezakonitoga govora mržnje, važno je osigurati da države članice u potpunosti provode svoje nacionalne propise kojima se prenosi Okvirna odluka Vijeća o borbi protiv rasizma i ksenofobije u internetskom okruženju i izvan njega. Iako učinkovita primjena odredaba kojima se kriminalizira govor mržnje ovisi o čvrstom sustavu provedbe kaznenopravnih sankcija protiv pojedinačnih počinitelja, to se mora dopuniti mjerama kojima se želi osigurati da internetski posrednici i platforme društvenih mreža po primitku valjane obavijesti izvrše pregled sadržaja s nezakonitim govorom mržnje na internetu u primjerenom vremenskom okviru. Kako bi se u tom pogledu smatrala valjanom, obavijest bi trebala biti dovoljno jasna i primjereno obrazložena.

Potpisivanjem Kodeksa postupanja IT poduzeća obvezala su se na daljnje napore u borbi protiv nezakonitoga govora mržnje na internetu. To uključuje stalni razvoj unutarnjih postupaka i osposobljavanje osoblja kako bi se zajamčilo da će preispitati većinu valjanih obavijesti za uklanjanje nezakonitoga govora mržnje u manje od 24 sata te, ako je potrebno, onemogućiti pristup takvom sadržaju ili ga ukloniti. IT poduzeća ojačat će svoja partnerstva s organizacijama civilnog društva koja će upozoravati na sadržaj kojim se potiče na nasilje i ponašanje kojim se iskazuje mržnja. IT poduzeća i Europska komisija žele nastaviti rad na utvrđivanju i promicanju neovisne protuargumentacije, novih ideja i inicijativa te pratećih obrazovnih programa koji potiču kritičko razmišljanje.

IT poduzeća naglašavaju da je ovaj kodeks o postupanju namijenjen usmjeravanju njihovih aktivnosti, ali i razmjeni najboljih praksi s drugim internetskim poduzećima, platformama i operaterima društvenih medija.

Kodeks postupanja uključuje sljedeće javne obveze:

 • IT poduzeća su preuzimajući vodstvo u suzbijanju širenja nezakonitog govora mržnje na internetu dogovorila s Europskom komisijom kodeks o postupanju u kojem se utvrđuju sljedeće javne obveze:
 • IT poduzeća trebaju uspostaviti jasne i učinkovite postupke za preispitivanje obavijesti o nezakonitom govoru mržnje u okviru svojih usluga kako bi mogla onemogućiti pristup takvom sadržaju ili ga ukloniti. IT poduzeća trebaju uspostaviti pravila ili smjernice zajednice iz kojih je jasno da zabranjuju poticanje na nasilje i uznemirujuće ponašanje.
 • Po primitku valjane obavijesti za uklanjanje sadržaja IT poduzeća trebaju provjeriti jesu li takvi zahtjevi u skladu s njihovim pravilima i smjernicama zajednice te prema potrebi nacionalnim propisima kojima se prenosi Okvirna odluka 2008/913/PUP, na čemu će raditi posebni timovi za preispitivanje zahtjeva.
 • IT poduzeća trebaju preispitati većinu valjanih obavijesti za uklanjanje nezakonitoga govora mržnje u manje od 24 sata te, ako je potrebno, onemogućiti pristup takvom sadržaju ili ga ukloniti.
 • Uz navedeno IT poduzeća trebaju educirati i informirati svoje korisnike o vrstama sadržaja koji prema njihovim pravilima i smjernicama zajednice nisu dopušteni. Kao alat za to mogao bi poslužiti sustav za obavješćivanje.
 • IT poduzeća trebaju pružiti informacije o postupcima za podnošenje obavijesti s ciljem brže i učinkovitije komunikacije između tijela država članica i IT poduzeća, posebno o obavijestima i onemogućavanju pristupa nezakonitom govoru mržnje na internetu ili njegovu uklanjanju. Informacije trebaju prenositi nacionalne kontaktne točke koje određuju IT poduzeća i države članice. Time bi se državama članicama, a posebno njihovim tijelima kaznenog progona, omogućilo da se pobliže upoznaju s metodama prepoznavanja i obavješćivanja poduzeća o nezakonitom govoru mržnje na internetu.
 • IT poduzeća trebaju poticati stručnjake na pružanje obavijesti i označivanje sadržaja koji promiču poticanje na nasilje i uznemirujuće ponašanje na toj razini, posebno kroz partnerstva s organizacijama civilnog društva, i to pružanjem jasnih informacija o pojedinačnim pravilima poduzeća i smjernicama zajednice te pravilima o postupcima izvješćivanja i obavješćivanja. IT poduzeća trebaju nastojati ojačati partnerstva s organizacijama civilnog društva širenjem geografske rasprostranjenosti takvih partnerstava te, prema potrebi, pružiti potporu i obuku partnerskim organizacijama civilnog društva kako bi ispunili ulogu „pouzdanih izvjestitelja” ili tome slično, poštujući pritom potrebu za očuvanjem njihove neovisnosti i vjerodostojnosti.
 • IT poduzeća oslanjaju se na potpore država članica i Europske komisije za osiguranje pristupa reprezentativnoj mreži partnerskih organizacija civilnog društva i „pouzdanih izvjestitelja” u svim državama članicama kako bi se omogućile visokokvalitetne obavijesti. Informacije o „pouzdanim izvjestiteljima” trebaju biti dostupne na internetskim stranicama IT poduzeća.
 • IT poduzeća svojem osoblju trebaju osigurati redovitu obuku o aktualnim društvenim kretanjima te razmjenjivati mišljenja o mogućim daljnjim poboljšanjima.
 • IT poduzeća trebaju pojačati međusobnu suradnju te suradnju s drugim platformama i društvenim medijima radi bolje razmjene najboljih praksi.
 • IT poduzeća i Europska komisija, svjesni vrijednosti neovisnoga govora protiv mržnjom ispunjene retorike i predrasuda, žele nastaviti rad na utvrđivanju i promicanju neovisne protuargumentacije, novih ideja i inicijativa te pratećih obrazovnih programa koji potiču kritičko razmišljanje.
 • IT poduzeća trebaju pojačati suradnju s organizacijama civilnog društva kako bi im pružila obuku o najboljim praksama u suzbijanju mržnjom ispunjene retorike i predrasuda te povećati proaktivno informiranje organizacija civilnog društva kako bi im pomogla u provedbi učinkovitih kampanja za suzbijanje govora mržnje. Europska komisija, u suradnji s državama članicama, treba doprinijeti tim nastojanjima poduzimanjem koraka za utvrđivanje posebnih potreba i zahtjeva organizacija civilnog društva u tom pogledu.
 • Europska komisija u suradnji s državama članicama treba promicati pridržavanje obveza utvrđenih ovim kodeksom o postupanju i drugih relevantnih platformi i društvenih medija.

IT poduzeća i Europska komisija redovito će ocjenjivati javne obveze iz ovog kodeksa o postupanju, uključujući njihov utjecaj. Suglasni su i u pogledu daljnjeg razmatranja načina za promicanje transparentnosti i poticanje razvoja protuargumentacije i alternativnih diskursa. U tu će se svrhu održavati redovite sjednice, a o preliminarnoj će se procjeni do kraja 2016. izvijestiti Skupina na visokoj razini za borbu protiv rasizma, ksenofobije i svih oblika nesnošljivosti.

Kontekst

Komisija surađuje s poduzećima koja upravljaju društvenim medijima kako bi osigurala da se govor mržnje suzbija na internetu kao i na drugim medijskim kanalima.

Direktivom o elektroničkoj trgovini (članak 14.) omogućen je razvoj postupaka za uklanjanje sadržaja, ali oni tom direktivom nisu detaljnije uređeni. Postupak „obavijesti i djelovanja” počinje kad netko obavijesti pružatelja usluga, npr. društvenu mrežu, platformu e-trgovine ili poduzeće za smještaj i održavanje internetskih stranica, o nezakonitom sadržaju na internetu (npr. rasistički sadržaji, sadržaji o zlostavljanju djece ili neželjena e-pošta), a završava kad taj pružatelj usluga poduzme mjere protiv nezakonitog sadržaja.

Nakon kolokvija EU-a o temeljnim pravima u listopadu 2015. s temom „Tolerancija i poštovanje: sprečavanje i suzbijanje antisemitizma i mržnje prema muslimanima u Europi” Komisija je pokrenula dijalog s velikim informatičkim poduzećima, u suradnji s državama članicama i civilnim društvom, o tome kako najbolje riješiti problem govora mržnje na internetu.

Nedavni teroristički napadi i činjenica da terorističke skupine koriste društvene medije za radikaliziranje mladih ukazuju na hitnost rješavanja tog problema.

Komisija je već u prosincu 2015. pokrenula internetski forum EU-a kako bi građane zaštitila od širenja terorističkih materijala i spriječila teroriste u korištenju komunikacijskih kanala za usmjeravanje njihovih aktivnosti. U zajedničkoj izjavi s izvanredne sjednice Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove održane nakon terorističkih napada u Bruxellesu naglašava se potreba intenzivnijeg djelovanja u tom području te dogovor o kodeksu postupanja u pogledu govora mržnje na internetu.

U skladu s Okvirnom odlukom o suzbijanju rasizma i ksenofobije kaznenim se djelom smatra javno poticanje na nasilje i mržnju protiv skupine osoba ili člana takve skupine definirane na temelju rase, boje kože, vjeroispovijesti, podrijetla te nacionalne ili etničke pripadnosti. To je pravni temelj za definiranje nezakonitog sadržaja na internetu.

Sloboda izražavanja temeljna je europska vrijednost koja se mora sačuvati. Europski sud za ljudska prava ističe važnu razliku između sadržaja koji „vrijeđa, šokira ili uznemirava državu ili bilo koji dio stanovništva” i sadržaja koji sadržava stvarno i ozbiljno poticanje na nasilje i mržnju. Sud je naglasio da države članice mogu sankcionirati ili sprečavati objavljivanje takvih sadržaja.

Dodatne informacije:

Kodeks postupanja

Okvirna odluka o suzbijanju određenih oblika i načina izražavanja rasizma i ksenofobije kazneno-pravnim sredstvima