Paket o povredama propisa

U svojem mjesečnom paketu odluka o povredama propisa Europska komisija pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju svojih obveza u skladu s pravom EU-a. Tim odlukama, koje se odnose na više sektora i područja politika EU-a, nastoji se osigurati pravilna primjena prava EU-a u korist građana i poduzeća.Ključne odluke koje je donijela Komisija (uključujući devet službenih opomena, 54 obrazložena mišljenja i pet upućivanja Sudu Europske unije) prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politika. Komisija je zaključila i 122 predmeta u kojima su problemi s državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije.

Pregled po područjima politika

1. Proračun i ljudski resursi

Proračun:Europska komisija odlučila je pokrenuti sudske postupke pred Sudom Europske unije protiv Italije, Nizozemske i Ujedinjene Kraljevine zbog toga što u proračun EU-a nisu uplatile ukupno 23,3 milijuna EUR carina. Ne uplati li neka od država članica svoj cjelokupni doprinos u proračun EU-a, ostale države članice moraju nadoknaditi taj manjak.

2. Jedinstveno digitalno tržište

Jedinstveno digitalno tržište: Europska komisija zatražila je od Austrije, Belgije, Bugarske, Hrvatske, Cipra, Češke, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Mađarske, Latvije, Litve, Luksemburga, Nizozemske, Portugala, Slovačke, Slovenije i Ujedinjene Kraljevine da provedu mjere za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (Direktiva 2014/61/EU).

3. Zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage

Zdravlje i sigurnost: Europska komisija poslala je obrazloženo mišljenje Njemačkoj zbog neobavješćivanja o prenošenju Direktive o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (Direktiva 2014/27/EU) u svoje nacionalno zakonodavstvo, više od godinu dana nakon isteka roka. Ako njemačka tijela ne postupe u skladu s tim u roku od dva mjeseca, predmet se može uputiti Sudu Europske unije.

4. Energetika

Unutarnje tržište energije: Europska komisija danas je od Španjolske službeno zatražila da osigura ispravnu provedbu i primjenu Direktive o električnoj energiji (Direktiva 2009/72/EZ) i Direktive o plinu (Direktiva 2009/73/EZ).

Energetska učinkovitost: Europska komisija zatražila je od Estonije i Poljske da osiguraju potpuno prenošenje Direktive o energetskoj učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU). U skladu s tom Direktivom države članice moraju ostvariti određene uštede energije u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020.

5. Okoliš

Europska komisija pokreće sudski postupak protiv Ujedinjene Kraljevine pred Sudom Europske unije zbog toga što nije predložila područja za zaštitu obalne pliskavice (Phocoena phocoena), morskog sisavca koji obitava u vodama Ujedinjene Kraljevine.Zakonodavstvom EU-a o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (Direktiva o staništima, Direktiva Vijeća 92/43/EEZ) od država članica zahtijeva se da predlože popis područja za niz vrsta i staništa osiguravajući njihovu zaštitu od opasnosti koje im mogu ozbiljno naštetiti te poduzimajući potrebne mjere za očuvanje prirode kako bi se te vrste i staništa održali u povoljnom stanju ili vratili u povoljno stanje u cijelom EU-u.

Direktive o zaštiti prirode: Europska komisija zahtijeva od Grčke da uspostavi opći sustav zaštite divljih ptica, osobito zabranjujući njihovo ubijanje otrovnim mamcima.

Otpadne vode: Europska komisija poziva Irsku da zajamči primjereno pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u 38 aglomeracija diljem zemlje.

Vode: Europska komisija poziva Bugarsku i Slovačku da se usklade sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti voda od onečišćenja nitratima (Direktiva Vijeća 91/676/EEZ).

6. Financijska stabilnost, financijske usluge i unija tržišta kapitala

Jedinstveno tržište: Europska komisija danas je poslala službeni zahtjev Austriji, Nizozemskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj i Švedskoj za raskid njihovih bilateralnih ugovora o ulaganju unutar EU-a.  Riječ je o ugovorima kojima se utvrđuju uvjeti i odredbe za privatna ulaganja u jednoj državi članici državljana i poduzeća iz druge države članice.

7. Unutarnje tržište, industrija, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća

Usluge: Europska komisija uputila je službeni zahtjev Hrvatskoj da prestane s provedbom diskriminatornih praksi u području godišnjih dozvola za sportski i rekreacijski ribolov. Godišnje ribolovne dozvole izdaju se samo osobama s prebivalištem u Hrvatskoj, dok drugi mogu dobiti jedino dozvole koje vrijede najviše 30 dana. Posjetitelj koji bi želio pecati cijele godine morao bi tako kupiti 12 mjesečnih dozvola, što je 16 puta skuplje od godišnje dozvole. Komisija tu praksu smatra diskriminatornom i neusklađenom s Direktivom o uslugama (Direktiva 2006/123/EZ), slobodom pružanja usluga i načelom nediskriminacije iz Ugovora o funkcioniranju Europske unije (članci 18. i 56. Ugovora). Hrvatska nije dostavila dokaze o tome da osobe koje nemaju prebivalište u Hrvatskoj svojim ribolovnim aktivnostima iskorištavaju hrvatske resurse više od osoba koje imaju prebivalište u toj zemlji ili da te osobe predstavljaju veći rizik za očuvanje stokova. Stoga nema opravdanja za poduzimanje mjera samo na štetu osoba koje nemaju prebivalište u Hrvatskoj. Komisija upućuje zahtjev hrvatskim tijelima u obliku obrazloženog mišljenja. Hrvatska ima rok od dva mjeseca kako bi obavijestila Komisiju o mjerama koje je poduzela za rješavanje tog pitanja. U protivnom je Komisija može uputiti Sudu Europske unije.

Javna nabava: Europska komisija poziva Slovačku da dovršetkom ponovnog ocjenjivanja ponuda ispravno provede odredbe Direktive o pravnim lijekovima. Postupak javne nabave proveden na razini Unije za sklapanje ugovora o rekonstrukciji željezničke pruge u vrijednosti većoj od 250 milijuna EUR pokrenut je 2009., ali ocjenjivanje ponuda još uvijek nije dovršeno.

Slobodno kretanje stručnjaka: Europska komisija danas je u obrazloženim mišljenjima zatražila od 14 država članica da prenesu Direktivu 2013/55/EU o priznavanju stručnih kvalifikacija.  Direktivu je trebalo prenijeti u nacionalno zakonodavstvo do 18. siječnja 2016. Međutim, Austrija, Belgija, Cipar, Finska, Francuska, Grčka, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Slovenija, Španjolska i Ujedinjena Kraljevina još nisu obavijestili Komisiju o potpunom prenošenju Direktive u nacionalno zakonodavstvo. Države članice sada imaju rok od dva mjeseca da obavijeste Komisiju o potpunom prenošenju Direktive.

8. Migracije, unutarnji poslovi i građanstvo

Razmjena informacija radi sigurnosti: Europska komisija danas je odlučila uputiti službene opomene Grčkoj, Hrvatskoj, Irskoj, Italiji i Portugalu zbog nepoštovanja Prümskih odluka. Prümskim odlukama (odluke Vijeća 2008/615/PUP i 2008/616/PUP) uvedeni su postupci za brzu i učinkovitu razmjenu podataka među državama članicama u posebnim područjima. Provedba Prümskih odluka važan je element Europskog programa sigurnosti iz 2015.

Europska komisija ulaže aktivne napore u ispravnu provedbu europskih pravila o prekursorima eksploziva: Uredba (EU) br. 98/2013 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva primjenjuje se u svih 28 država članica EU-a od rujna 2014. Većina država članica u potpunosti je provela Uredbu, no u nekim državama članicama sve odredbe nisu u potpunosti provedene. Stoga je Komisija danas pokrenula postupke zbog povrede propisa slanjem službenih opomena Cipru, Francuskoj, Luksemburgu i Španjolskoj.

Nezakonita migracija: Europska komisija zahtijeva od Španjolske da ubrza provedbu Direktive o povratku (Direktiva 2008/115/EZ) u određenim područjima tako da osigura potpuno prenošenje svih zakonodavnih odredaba u nacionalno zakonodavstvo.

9. Mobilnost i promet

Cestovni prijevoz:Europska komisija odlučila je uputiti Njemačku Sudu EU-a zbog plana njemačkih nadležnih tijela da uvedu sustav naplate cestarina za privatna vozila (PKW-Maut) koji Komisija smatra diskriminirajućim. Njemačkim se zakonodavstvom vozilima registriranima u Njemačkoj odobrava povlastica odbitka cestarine 1:1 od ukupnog godišnjeg poreza na vozilo.  Komisija zbog toga Njemačku upućuje Sudu Europske unije.

Pomorci: Komisija je zatražila od Francuske da dovrši prenošenje Direktive 2012/35/EU o minimalnoj razini osposobljavanja pomoraca u nacionalno zakonodavstvo. Obrazovanje i osposobljavanje pomoraca važno je pitanje za EU, kako bi se održala i razvila razina znanja i vještina u pomorskom sektoru EU-a te u interesu sigurnosti plovidbe.

Željeznički prijevoz: Komisija je pozvala Litvu da uskladi nacionalne propise s Direktivom Komisije 2014/106/EZ o interoperabilnosti željezničkog sustava, odnosno o mogućnosti željezničkog sustava da osigura siguran i neprekinut promet vlakova kojim se postižu potrebne razine iskorištenosti tih pruga.

Pomorski promet: Europska komisija zatražila je od Portugala da poštuje obveze administrativnog nadzora kako je predviđeno pravilima EU-a o zahtjevima države zastave (Direktiva 2009/21/EZ). One obuhvaćaju provjeru da konstrukcija i oprema broda te operativno upravljanje njime zadovoljavaju sigurnosne propise te da pomorci imaju svjedodžbu o osposobljenosti.

10. Oporezivanje i carinska unijaOporezivanje: Europska komisija danas je zatražila od Poljske da u potpunosti prenese Direktivu Vijeća 2014/107/EU o uzajamnoj pomoći u području oporezivanja dohotka i kapitala.


Više infromacija:

Memo

Registar odluka o povredi propisa