Postizanje maksimalne koristi od doprinosa iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za prioritete Komisije

ESIFKomisija je donijela Komunikaciju o doprinosu iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) EU-ovoj strategiji rasta, planu ulaganja i prioritetima Komisije tijekom sljedećeg desetljeća.

Komisija je danas donijela Komunikaciju o doprinosu iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) EU-ovoj strategiji rasta, planu ulaganja i prioritetima Komisije tijekom sljedećeg desetljeća. U izvješću se nalaze i ishodi pregovora sa svim državama članicama o sporazumima o partnerstvu i programima te ključni izazovi povezani s pojedinačnim zemljama.

Na primjer, u razdoblju 2014. – 2020. Fondovi će uložiti 121 milijardu EUR u istraživanje i inovacije, IKT te potpore malim poduzećima širom Europe.Dva milijuna poduzeća primit će izravnu potporu iz Fondova kako bi si povećala konkurentnost i sposobnost za istraživanje i inovacije. Oko 15 milijuna kućanstava moći će dobiti širokopojasni pristup velike brzine zahvaljujući Europskom fondu za regionalni razvoj, a gotovo 20 milijuna ljudi u ruralnim krajevima dobit će nove ili poboljšane IKT usluge ili infrastrukturu putem potpore iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Europski strukturni i investicijski fondovi

ESI fondovi, reformirani za razdoblje 2014. – 2020., jasno su usmjereni na četiri ključna sektora koji potiču rast: istraživanje i inovacije, digitalne tehnologije, potpora gospodarstvu s niskim emisijama ugljika te potpora malim poduzećima. Ulaganja iz ESI fondova, usmjerena na rezultate te u skladu s europskim semestrom i preporukama za pojedine zemlje, uspostavit će prave uvjete za uspješnost kvalitetnih projekata, napredak poduzeća i poboljšavanje svakodnevnog života ljudi, što sve vodi prema novom početku u Europi.

Kontekst

U razdoblju 2014. – 2020. 454 milijardi EUR iz proračuna EU-a – 637 milijardi EUR kad se uključi nacionalno sufinanciranje – uložit će se u europske gradove i regije u okviru više od 500 programa iz ESI fondova. ESI fondovi važan su dio javnih ulaganja u EU-u: očekuje se da će između 2014. i 2016. oko 14 % ukupnih javnih ulaganja dolaziti iz njih i da će taj postotak dosegnuti 70 % u nekim državama članicama.

Kako je propisano člankom 16. Uredbe o zajedničkim odredbama, u ovoj se Komunikaciji prikazuju glavni ishodi pregovora među državama članicama, njihovim partnerima – što obuhvaća regionalne i lokalne subjekte – i Komisijom u pogledu sporazuma o partnerstvu i programa. U njezinu se Prilogu II. nalazi sažetak ključnih pitanja za svaku pojedinu državu članicu, a u Prilogu I. usredotočuje se na programe međuregionalne suradnje. 

Kako bi se javnosti pružila najveća moguća transparentnost, Komisija danas pokreće platformu otvorenih podataka za ESI fondove, namijenjenu za praćenje napredovanja provedbe programa u okviru ESI fondova.

Više informacija

Komunikacija:

Informativni pregledi podataka o doprinosima iz ESI fondova prioritetima Komisije:


Europski strukturni i investicijski fondovi

ESI fondovi 2014.-2020.

Otvorena podatkovna platforma ESIF-a