INTERREG 2014-2020

interreg_enOve godine INTERREG slavi 25 godina, te je u novom financijskom razdoblju 2014.-2020. značajno preoblikovan kako bi se postigao veći utjecaj i još učinkovitije korištenje ulaganja. 

Peta verzija INTERREG-a se temelji na 11 investicijskih prioriteta utvrđenih u Uredbi za  Europski fond za regionalni razvoj (eng. European Regional Development Fund – ERDF) koji doprinosi ostvarivnju ciljeva strategije Europa 2020 za pametan, održiv i uključiv rast. Barem 80% proračuna za svaki program suradnje mora usredotočiti na maksimalno 4 tematska cilja među 11 prioriteta
interreg-budget

INTERREG V  ima proračun od 10,1 milijarde eura diverzificiranih u više od 100 programa teritorijalne i regionalne suradnje  između društvenih i gospodarskih partnera. Ovaj proračun također uključuje sredstva iz  Europskog fonda za regionalni razvoj  država članica osiguranih za sudjelovanje u programima suradnje EU podržanih od strane drugih instrumenata IPA i ENI (Instrument za pretpristupnu i Europske susjedstvo instrument).


INTERREG je izgrađen oko tri smjera suradnje:

1. Prekogranične suradnje (Interreg VA),

Što se tiče prekogranične suradnje (INTERREG V A 2014.-2020.), Hrvatska će u programskom razdoblju od 2014. do 2020. godine, sudjelovati  u sljedećim programima prekogranične suradnje:

 • IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.
 • IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020.
 • Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.
 • Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020.
 • Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

Od svih navedenih potvrđen je Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija. Kroz ovaj program Komisija će ulagati u pograničnim područjima Hrvatske i Srbije za otvaranje novih radnih mjesta i rast. Investicije će biti usmjerene na povećano korištenje održivih resursa i na prekograničnu praćenje rizika za okoliš. Osim toga, programom će potaknuti prekogranična turističku djelatnost. 

25. studenog 2015 usvojen je IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020  vrijednosti 54 milijuna  €.  Program će doprinositi ciljevima strategije jugoistočne Europe 2020 ali i ciljevima transnacionalnih programa DANUBE EUSAIR.

Sredstva će se koristiti za poboljšanje regionalne konkurentnosti kroz jačanje veza između poduzeća i istraživačkih institucija. Program obuhvaća 4 pogranična područja u Hrvatskoj i 5 srpskih općina te mu je vrijednost više od 40 milijuna €, s doprinosom od više od 34 milijuna € iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i Europskog fonda za regionalni razvoj.
Programom upravlja Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske – Uprava za upravljanje programima suradnju i regionalni razvoj.

Komisija je 07. rujna 2015 usvojila program  prekogranične suradnje između Mađarske i Hrvatske. Ukupni proračunom od 73,9 milijuna , 60,8 milijuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj ima za cilj jačanje gospodarskih odnosa između dviju zemalja, kao i očuvanje okoliša u regiji.

Europska komisija usvojila je 30.09.2015 program prekogranične suradnje (Interreg“) između Slovenije i Hrvatske, u vrijednosti od 55,6 milijuna , sa 46,1 milijuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Program se prvenstveno usredotočuje na prekograničnim inicijativama za promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prirodne prevencije rizika i zaštite biološke raznolikosti.

2.Transnacionalne suradnje (Interreg V B),

Transnacionalna suradnja obuhvaća sljedeće programe:

 1. Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014. – 2020. MED
 2. Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. -DANUBE
 3. Program transnacionalne suradnje Jadransko jonska  mreža 2014. – 2020. ADRION
 4. Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. – 2020.

Hrvatska se nalazi u svim programima transnacionalne suradnje.

MEDProgram transnacionalne suradnje Mediteran 2014.-2020. nastavak je transnacionalne suradnje bez većih izmjena prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja, osnaživanja postojećih i izgradnje novih partnerstva, nadogradnje postignutih rezultata i daljnje razmjene iskustava između država sudionica programa. Francuska, Italija, Portugal, Španjolska i Velika Britanija) i 3 države nečlanice (Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina). Ulogu Upravljačkog tijela obavljat će kao i u prethodnom razdoblju Regija Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Francuska.Europska komisija je odobrila program u lipnju.Ukupan budžet programa iznosi 264.898.511 eura.

DANUBE – Program kojim će se u skladu s prioritetima strategije Europske unije za regiju Podunavlja (EUSDR) podupirati projekti transnacionalne suradnje (INTERREG V B 2014.-2020). Programom je obuhvaćeno isto geografsko područje koje je obuhvaćeno strategijom, odnosno regije devet zemalja EU-a (Austrije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Njemačke, Rumunjske, Slovačke i Slovenije) te triju zemalja koje nisu članice EU-a (Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora). I Moldova i Ukrajina moći će sudjelovati u programu kada se postigne dogovor o financiranju sredstvima iz Europskog instrumenta za susjedstvo (ENI).

Poticanje inovacija i poduzetništva, očuvanje prirodnih i kulturnih dobara Podunavlja, poboljšanje povezanosti i podupiranje prelaska na gospodarstvo s niskom emisijom ugljika središnje su teme novog programa transnacionalne suradnje u Podunavlju koji je donesen danas.

EU će uložiti više od 202 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i 19,8 milijuna eura iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za transnacionalne projekte u području Podunavlja.

ADRION – U okviru transnacionalne suradnje, u studenom 2014., potvrđena je  Strategija za jadransko jonsku regiju (EUSAIR) kojom je obuhvaćena i Hrvatska. Strategijom EU-a za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR), kojom je obuhvaćeno otprilike 70 milijuna stanovnika, utire se put za užu suradnju među državama članicama u četiri ključna područja: 1. plavom rastu, 2.) povezivanju regije, 3) kvaliteti okoliša i 4) održivom turizmu.

Europska komisija potvrdila je program 21.10.2015.transnacionalni program suradnje „Interreg V B Adriatic-Ionian (ADRION)” za koji je predviđeno preko 83,4 milijuna EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i gotovo 16 milijuna EUR iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II). Ukupna vrijednost programa suradnje, uključujući i nacionalne doprinose, iznosi 118 milijuna EUR. Programom će se pružati potpora provedbi prioriteta Strategije Europske unije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR). Na taj će se način poboljšati gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija u regiji. Zemljopisno područje koje je obuhvaćeno programom identično je području koje je obuhvaćeno EUSAIR-om, i uključuje četiri države članice EU-a (Grčku, Hrvatsku, Italiju i Sloveniju), uz sudjelovanje Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

CENTRAL EUROPE – Program transnacionalne suradnje Središnja Europa u teritorijalnom smislu obuhvaća 9 država članica Europske unije (Austrija, Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovenija i Slovačka cijelim teritorijem sudjeluju u Programu, dok Njemačka i Italija sudjeluju samo dijelom svojih regija). Program će biti usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, samanjenje emisije ugljičnog dioksida, prirodno i kulturno nasljeđe te transport u području obuhvaćenom programom. Program je odobren od strane Europske komisije u prosincu 2014. godine, a prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga je raspisan u veljači 2015. godine. Ukupan budžet programa iznosi 298.987.025 eura, od čega će se iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) financirati 246.581.112 eura.

3. Međuregionalne suradnje (Interreg C)

Pristupanjem u Europsku uniju Republici Hrvatskoj se otvorila mogućnost sudjelovanja i u trećem dijelu europske teritorijalne suradnje – i to u sljedećim programima međuregionalne suradnje:

 1. ESPON,
 2. INTERACT III,
 3. INTERREG VC i
 4. URBACT.

Međuregionalni programi namijenjeni su razmjeni iskustava upravljačkih i provedbenih tijela nacionalnih operativnih programa, razmjeni dobre prakse u području zaštite okoliša, prometa i energetskog sektora, razmjeni iskustava u području prostornog planiranja, suradnji sveučilišta odnosno visokoobrazovnih i znanstvenih institucija te razmjeni iskustava gradova u izradi razvojnih strateških dokumenata kao i povezivanju s nacionalnim prioritetima i strategijama.

INTERACT III 2014.-2020. je program međuregionalne suradnje u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje, a služi za jačanje učinkovitosti Kohezijske politike kroz promicanje razmjene iskustava u pogledu identifikacije, prijenosa i širenja dobre prakse te inovativnih pristupa u odnosu na provedbu programa teritorijalne suradnje i aktivnosti koje se odnose na teritorijalnu suradnju te na korištenje EGTS-a. Program INTERACT III sufinancira se sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj i pokriva cijeli teritorij Europske Unije, Norveške i Švicarske. Ograničen je izborom na jedan tematski cilj kako bi se povećao utjecaj na Kohezijsku politiku u cijeloj Uniji i kako bi se dobilo najviše iz međuregionalne suradnje radi jačanja učinkovitosti Kohezijske politike u okviru ulaganja za rast i radna mjesta te kako bi se pridonijelo ciljevima europske teritorijalne suradnje.

U cilju pružanja navedenih usluga, svih 28 zemalja članica EU, plus Norveška i Švicarska, u razdoblju 2014. – 2020. su izdvojile za Program ukupno 46.340.000,00 EUR (od čega je 39.390.000,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), a 6.950.000,00 EUR sufinanciranje država članica). Uprava Programa će ostati u Bratislavi s četiri vanjska ureda (Turku, Valencia, Viborg i Beč).

INTERREG VC 2014.-2020. /INTERREG EUROPA/ promiče razmjenu iskustava o tematskim ciljevima među partnerima diljem Unije kroz identifikaciju i širenje dobre prakse s ciljem njezinog prijenosa prvenstveno na Operativne programe u okviru ulaganja za rast i radna mjesta, ali i programima u okviru europske teritorijalne suradnju. To će biti učinjeno kroz podršku i olakšanje učenja politika, dijeljenjem znanja i prijenosom dobre prakse između regionalnih i lokalnih tijela te drugih aktera regionalne važnosti. Program pokriva cijeli teritorij Europske unije, Norvešku i Švicarsku. Program je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj s proračunom od 359.000.000,00 EUR za razdoblje 2014. – 2020.

Strategija programa ima dvije funkcije. S jedne strane, gradeći iskustvo međuregionalne suradnje program će zadovoljiti potrebe kako bi se olakšala kontinuirana kapitalizacija dobre prakse u regionalnoj politici i omogućilo dionicima na regionalnoj razini iz cijele Europe da iskoriste releventna iskustva i praksu da osnaže svoje politike. S druge strane, program će poduprijeti međuregionalnu suradnju između regionalnih aktera posvećenih učenju i prijenosu dobrih praksi sa specifičnim ciljem pripreme integracije naučenih lekcija kroz suradnju u regionalnim politkama, akcijama, a posebno kroz programe za rast i zapošljavanje, europsku teritorijalnu suradnju itd.

URBACT III 2014.-2020.  je program europske međuregionalne suradnje koji je namijenjen svim europskim gradovima koji žele izraditi i uspješno provoditi svoje strategije održivog urbanog razvoja i odgovarajuće akcijske planove. Cilj Programa je promicanje integriranog održivog razvoja gradova i poboljšanje učinkovite provedbe kohezijske politike EU na lokalnoj i regionalnoj razini kroz razmjenu dobrih praksi i iskustava gradova o novim modelima upravljanja, prostornom planiranju, mjerama održivog razvoja, promociji socijalne uključivosti i jačanju urbano-ruralnih veza.U prosincu 2014.  Europska komisija je odobrila Operativni Program URBACT III.

ESPON 2014.-2020.  ESPON je program međuregionalne suradnje koji praćenjem, prikupljanjem i diseminacijom prostornih podataka i studija o prostornom razvoju država sudionica programa analizira učinke sektorskih politika u EU i doprinosi izradi učinkovite kohezijske politike EU.

Zadaća programa ESPON je ojačati učinkovitost europske kohezijske politike kao i ostalih sektorskih politika i programa pomoću Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi). U programskom razdoblju 2014-2020 program se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) koji u ukupnom financiranju sudjeluje sa 41,38 milijuna € te iz doprinosa država članica i partnerskih država od 7,30 milijuna €. Doprinos Republike Hrvatske za sudjelovanje u ovom Programu iznosi 223.327€ za 7 godina. Program je od strane Europske komisije odobren u ožujku 2015. godine.