Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Predstavljanjem strategije Europa 2020 ,2010 godine utvđen je smjer kretanja europskog gospodarstva s ciljem stvaranje uvjeta za pametan, održiv i uključiv rast.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_hr.htm

Pet glavnih ciljeva do kraja 2020 uključuju zapošljavanje, istraživanje i razvoj, klimatske promjene / energiju, obrazovanje, socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Ciljevi strategije podupiru se i s pomoću 7 glavnih inicijativa kojima se pruža okvir kojim EU i nacionalna tijela zajednički jačaju napore u područjima kojima se podupiru prioriteti strategije Europa 2020. kao što su inovacije, digitalno gospodarstvo, zapošljavanje, mladi, industrijska politika, siromaštvo i učinkovitost resursa.

Ciljevi strategije Europa 2020. mogu se ostvariti jedino učinkovitijiim korištenjem politika i instrumenta EU-a. Preduvjet za uspješno postizanje ciljeva strategije EU 2020 je jaka i dobro financirana Kohezijska politika. Obuhvaćajući sve europske regije Kohezijska politika svojim horizontalnim pristupom pridonosi jačanju socijalne i teritorijalne kohezije. Za što bolji učinak u ostvarenju ciljeva potrebno je jačanje postupka strateškog programiranja. To obuhvaća uvođenje Zajedničkog strateškog okvira, Partnerskih ugovora i niza tematskih ciljeva usklađenih sa strategijom Europa 2020 i njezinim smjernicama.

Kohezijska politika postavila je 11 tematskih ciljeva za poticanje rasta u razdoblju 2014. – 2020.

 1. Veća ulaganja u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije
 2. Poboljšanje pristupa informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te njihova korištenja i kvalitete
 3. Poboljšanje konkurentnostimalih i srednjih tvrtki
 4. Podržavanje prijelaza na gospodarstvo s manjim udjelom ugljika
 5. Poticanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencije opasnosti i upravljanja
 6. Očuvanje i zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
 7. Promicanje održivog prometa i poboljšanje mrežnih infrastruktura
 8. Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podržavanje mobilnosti radne snage
 9. Promicanje društvene uključenosti te borba protiv siromaštva i diskriminacije
 10. Ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje
 11. Poboljšanje učinkovitosti javne uprave

 Kohezijska politika Europske unije financira se iz 3 glavna fonda, Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski socijalni fond (ESF) i Kohezijski fond koji trenutačno zajedno čine više od jedne trećine ukupnog proračuna EU-a te se s njima pomaže osigurati učinkovito ulaganje novca u poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta.

 • Sredstvima iz EFRR-a podržat će se svih 11 ciljeva, ali prva četiri cilja smatraju se glavnim prioritetima za ulaganja.
 • Glavni prioriteti za ESF ciljevi su od 8 do 11, iako taj fond podržava i prva četiri cilja.
 • Kohezijski fond podržava ciljeve od 4 do 7 i 11.

 Sporazumima o partnerstvu između Europske komisije i pojedinih država članica utvrđeni su planovi nacionalnih nadležnih tijela za uporabu sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju od 2014. do 2020.

 SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. Potpisan 30.listopada 2014. godine analizira stanje RH te smjer i metode ostvarivanja ciljeva iz Strategije 2020

 Operativni programi kao plansko-programski dokumenti detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova predstavljenih u Sporazumu o partnerstvu. Za razdoblje 2014.-2020. godine, Hrvatska je pripremila dva operativna programa za provedbu Kohezijske politike, Operativni program Konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP).


Operativni program „Konkurentnost i kohezija

Republika Hrvatska opredijelila se za postizanje bržeg i naprednijeg pametnog rasta, a održivi i uravnoteženi gospodarski i društveni razvoj potreban je kako bi se osigurala prihvatljiva kvaliteta življenja u svim regijama, usporediva s prosjekom Europske unije.

Alokacija sredstava EU-a za OP Kohezija i Konkurentnost iznosi 6,881 milijardi eura od čega:

 • Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) 4,3 milijarde eura
 • Kohezijskog fonda (KF) 2,5 milijarde eura.

Program se temelji na koncentraciju ulaganja u 9 tematskih ciljeva i njihovim specifičnim investicijskim prioritetima, s daljnjim fokusom na specifične ciljeve koje je potrebno ostvariti. Prioriteti se oslanjaju na ključne karakteristike te su usmjereni na rješavanje velikog broja razvojnih izazova s kojima se Hrvatska suočava. Ciljevi se temelje na specifičnim potrebama i mogućnostima u regiji te su usmjereni na područja u kojima Program može dodati vrijednost kroz ulaganja, uključujući u infrastrukturu, i u kojima može postići konkretne rezultate. U programu su jasno utvrđene ciljane skupine, s ciljem proširenja svoje baze na velik broj sektora politika te osiguravanja veće uključenosti malih i srednjih poduzetnika.

Sveukupni pristup integriranju horizontalnih pitanja kroz jasno definirana načela, održivog razvoja, jednake mogućnosti i nediskriminacije i ravnopravnost između žena i muškaraca pažljivo je promišljen, a na njih se poziva u prioritetnim osima i specifičnim ciljevima.

 Alokacija sredstava prema sljedećoj prioritizaciji i koncentraciji sredstava :

 • Visoki udio ulaganja, više od 3,5 milijardi eura, Hrvatska će uložiti u zaštitu okoliša, prilagodbu klimatskim promjenama i mrežnu infrastrukturu (promet).
 • Više od 2,7 milijardi eura dodijeljeno je u pet prioriteta vezanih za konkurentnost: istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, niskougljično gospodarstvo, te obrazovanje;
 • Preko 45 posto ukupne alokacije Europskog fonda za regionalni razvoj bit će iskorišteno za podršku malim i srednjim poduzećima, istraživanje i inovacije.

Program kod uspostavljanja pouzdanog okvira uspješnosti operativnog programa postavlja ključne pokazatelje, rokove i odgovrna tijela, pritom vodeći računa o ostvarivosti jasnih ciljeva. Također u Programu su jasno definirani veliki projekte koji će se provoditi tijekom programskog razdoblja.

 Prikaz financijskog plana po prioritetnoj osi, fondu, kategoriji regije i tematskom cilju

Prioritetna os Fond Kategorija regije Tematski cilj Potpora Unije Ukupno financiranje
1 EFRR Manje razvijene Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija 664.792.165,00 782,108,440.00
2 EFRR Manje razvijene Poboljšanje pristupa informacijskoj i komunikacijskojtehnologiji te njezina uporaba i kakvoća 307,952,676.00 362.297.271,00
3 EFRR Manje razvijene Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća,poljoprivrednog sektora (za EPFRR) i sektora zaribarstvo i akvakulturu (za EFPR) 970.000.000,00 1.141.176.480,00
4 EFRR Manje razvijene Podrška prelasku na ekonomiju s niskom razinomemisije ugljika u svim sektorima 531.810.805,00 625.659.781,00
5 EFRR Manje razvijene Promicanje prilagodbe na klimatske promjene,sprečavanje rizika i upravljanje njime 245.396.147,00 288.701.352,00
6 EFRR Manje razvijene Zaštita okoliša i promidžba održive uporabe resursa 338.020.392,00 397.671.052,00
6 KF Zaštita okoliša i promidžba održive uporabe resursa 1.649.340.216,00 1.940.400.266,00
7 EFRR Manje razvijene Promicanje održivog prometa i otklanjanje prometnihzastoja u infrastrukturama glavnih mreža 400.000.000,00 470.588.240,00
7 KF Promicanje održivog prometa i otklanjanje prometnihzastoja u infrastrukturama glavnih mreža 910.205.755,00 1.070.830.307,00
8 EFRR Manje razvijene Promicanje socijalne uključenosti, borba protivsiromaštva i svih oblika diskriminacije 356.500.000,00 419.411.768,00
9 EFRR Manje razvijene Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje 270,914,791.00 318.723.289,00
Ukupno 6.644.932.947,00 7.817.568.246,00

Definirana prioritetna područja OPKK-a za ulaganje su:

Istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

U okviru prioritetne osi 1., glavni prioriteti financiranja iz EFRR-a za OPKK su sljedeći:

 • Restrukturiranje IR sektora kroz organizacijsku reformu znanstvenih organizacija i investiranje u modernizaciju IR infrastrukture;
 • Potpora projektima nacionalnih znanstvenih centara izvrsnosti kao način jačanja znanstveneizvrsnosti;
 • Kreiranje uvjeta za investicije poslovnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije;
 • usmjeravajući fokus znanstvenih organizacija na primijenjena istraživanja koji odgovarajupotrebama gospodarstva;
 • potpora potrošnje za razvoj, istraživanje i inovacije u poduzećima radi povećanja ukupne razine potrošnje za istraživanja i razvoj;
 • stvaranje zajedničkog interesa u provedbi projekata razvoja, istraživanja i inovacija između institucija za istraživanje i razvoj, uključujući akademski sektor, tijela javne vlasti i poduzeća;
 • kreiranje povoljnog okruženja za poduzeća na području razvoja, istraživanja i inovacija.

Korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija

U okviru prioritetne osi2.,glavni prioriteti financiranja iz EFRR za OPKK su sljedeći:

 • rješavanje pitanja pokrivanja hrvatskog područja širokopojasnom mrežom sljedeće generacije;
 • poboljšanje načina upravljanja javnom IKT infrastrukturom; i
 • rješavanje pitanja nedostatka podataka i provođenje politika te pitanja niske razine dostupnosti e-usluga

Poslovna konkurentnost

U okviru prioritetne osi 3., glavni prioriteti financiranja iz EFRR-a za OPKK su sljedeći:

 • promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja ipoticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora;
 • osiguravanje boljeg pristupa financiranju za MSP-ove;
 • omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća;
 • podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese;
 • poboljšanje razvoja i rasta MSP-ova i
 • poboljšanje inovativnosti MSP-ova.

Energetika

U okviru prioritetne osi 4., glavni prioriteti financiranja iz EFRR-a za OPKK bit će usmjereni na promicanje mjera obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u sektorima s najvećim udjelom u potrošnji energije, odnosno u:

 • privatnom sektoru, uključujući zgrade i proizvodni proces;
 • javne i stambene zgrade i javnu energetsku infrastrukturu (sustav centralnog grijanja i rasvjeta);
 • uvođenje novih tehnologija u upravljanje energijom, točnije pametnih mreža

Klimatske promjene i upravljanje rizicima

U okviru prioritetne osi 5., glavni prioriteti financiranja iz EFRR-a za OPKK su sljedeći:

 • poboljšanje sustava za praćenje i procjenu klimatskih promjena;
 • poboljšanje sustava upravljanja u kriznim situacijama;
 • rješavanje pitanja koja se odnose na prioritetne rizike ponajprije povezane s poplavama.

Zaštita okoliša i održivost resursa

U okviru prioritetne osi 6., glavni prioriteti financiranja iz EFRR-a i KF-a za OPKK su sljedeći:

 • poboljšanje sustava gospodarenja otpadom s ciljem smanjenja odlaganja otpada na odlagalištima;
 • poboljšanje sustava upravljanja vodama s ciljem osiguravanja odgovarajuće pitke vode i zaštite stanja voda;
 • promicanje održivog korištenja kulturne i prirodne baštine za potrebe lokalnog razvoja;
 • pružanje pomoći pri uspostavi područja mreže Natura 2000 EU -a i zaštiti, očuvanju i ponovnoj uspostavi biološke raznolikosti;
 • rješavanje posebnih ekoloških pitanja povezanih s kvalitetom zraka i obnavljanjem bivšihindustrijskih područja.

Povezanost i mobilnost

U okviru prioritetne osi 7., glavni prioriteti financiranja iz EFRR-a i KF-a za OPKK su sljedeći:

 • povećati stupanj korištenja i relevantnost željezničke mreže (Kohezijski fond);
 • unaprijediti cestovnu mrežu TEN-T i pristup cestovnoj mreži TEN-T (EFRR);
 • povećati broj prevezenih putnika u javnom gradskom prijevozu (Kohezijski fond);
 • poboljšana dostupnost Dubrovnika zrakom (Kohezijski fond)
 • poboljšati dostupnost naseljenih otoka stanovnicima (Kohezijski fond);
 • poboljšati cestovnu sigurnost u dijelovima s visokom razinom mješovitog prometa (EFRR);
 • povećati količinu teretnog prometa na unutarnjim plovnim putovima (Kohezijski fond).

Socijalno uključivanje i zdravlje

U okviru prioritetne osi 8., glavni prioriteti financiranja iz EFRR-a i KF-a za OPKK su sljedeći:

 • poboljšanje pristupa primarnoj i hitnoj zdravstvenoj zaštiti, s fokusom na udaljena i deprivirana područja
 • poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti bolničkog liječenja;
 • promicanje socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture;

Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

U okviru prioritetne osi 9., glavni prioriteti financiranja iz EFRR-a i KF-a za OPKK su sljedeći:

 • ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje
 • razvoj digitalno zrelih škola koje su spremne za korištenje potencijala informacijsko komunikacijske tehnologije u obrazovanju i razvoju vještina 21. stoljeća, potrebnih na tržištu rada;
 • modernizacija, unapređenje i povećanje infrastrukture smještaja u visokom obrazovanju s ciljem poboljšanja pristupa visokom obrazovanju te završetak studija za studente u nepovoljnom položaju;
 • povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta za stjecaje praktičnih vještina u ciljanim sektorima srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika srednjeg strukovnog obrazovanja

Tehnička pomoć

Postojeća razina korištenja instrumenata pretpristupne pomoći i strukturalnih i kohezijskih fondova u Hrvatskoj mogla bi se povećati jačanjem administrativnih sposobnosti. Treba osigurati kapacitete u smislu specijalizirane nadležne uprave, uključujući odgovarajuća kadrovska sredstva na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, kako bi se povećala učinkovitost onih uprava koje su izravno uključene u provedbu i korištenje ESI fondova.


Prikaz financijskog plana po prioritetnoj osi, investicijskom prioritetu, specifičnom cilju, te alokaciji:

Prikaz-financijskog-plana-po-prioritetnoj-osi-Investicijskom-prioritetu-specifičnom-cilju

Indikativni godišnji plan

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavilo je  indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2015. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s ciljem obavještavanja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.

ZNP06_Indikativni-godisnji-plan-PDP