Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Strategija Europa 2020 ima za cilj stvaranje uvjeta za pametan, održiv i uključiv rast.

Ciljevi strategije Europa 2020. mogu se ostvariti jedino učinkovitijim korištenjem politika i instrumenta EU-a. Kao preduvjet za uspješno postizanje ciljeva strategije EU 2020 je jaka i dobro financirana Kohezijska politika, a to obuhvaća uvođenje Zajedničkog strateškog okvira, Partnerskih ugovora i niza tematskih ciljeva usklađenih sa strategijom Europa 2020 i njezinim smjernicama.

 Kohezijska politika Europske unije financira se iz 3 glavna fonda,

Oni trenutno čine više od jedne trećine ukupnog proračuna EU-a te se s njima pomaže osigurati učinkovito ulaganje novca u poticanje pametnog, održivog i uključivog rasta.

Kohezijska politika postavila je 11 tematskih ciljeva za poticanje rasta u razdoblju do 2020., od kojih su njih 8. su podržani s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020.

Sporazumima o partnerstvu između Europske komisije i pojedinih država članica utvrđeni su planovi nacionalnih nadležnih tijela za uporabu sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u razdoblju od 2014. do 2020.

SPORAZUM O PARTNERSTVU Sporazum o partnerstvu odražava zajednički strateški pristup u EU za svaku državu članicu, navodeći kako koordinirati različite politike i koristiti ESI sredstva u skladu s tim.  U Sporazumu su definirani Operativni programi, plansko-programski dokumenti, na temelju kojih se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova predstavljenih u Sporazumu o partnerstvu. Za razdoblje 2014.-2020. godine, Hrvatska je pripremila dva operativna programa za provedbu Kohezijske politike, Operativni program Konkurentnost i kohezija (OPKK) i Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP).

Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP) kroz prioritetne osi će se rješavati problemi predstavljeni u Preporukama po državama članicama iz 2014:

  • Stope zaposlenosti i gospodarske aktivnosti među najnižima su u EU, a posebno su niske za mlade i starije osobe;
  • Visoka nezaposlenost i slabo sudjelovanje na tržištu rada doveli su do pogoršanja socijalne situacije u Hrvatskoj;
  • Zdravstveni sektor ostvaruje prilično dobre rezultate te su, uz neke regionalne razlike, usluge dostupne, ali sustav znatno opterećuje javne financije;
  • Unatoč brojnim inicijativama za poboljšanje aktualne reforme javne uprave i učinkovitosti pravosudnog sustava, potrebna su još znatna ulaganja u razvoj ljudskih potencijala i poslovnih procesa.

Osnovni cilj OP-a Učinkoviti ljudski potencijali, usvojenog 18. prosinca 2015. godine, je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. OPULJP temelji se na koncentraciji ulaganja u 4 tematska cilja (TC) Zajedničkog strateškog okvira i njihovim specifičnim investicijskim prioritetima:

  1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage

Više od trećine sredstava namijenjeno je mjerama za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju nezaposlenih osoba. Naglasak je osobito stavljen na učinkovite mjere aktivne politike tržišta rada za mlade, dugotrajno nezaposlene, žene i starije radnike, kao i na preventivne mjere za smanjenje rizika od gubitka radnih mjesta u izmijenjenim gospodarskim prilikama.

  1. Socijalno uključivanje

Oko 28 posto proračuna OP-a investirat će se u osiguravanje adekvatnog usklađenja znanja i vještina s potrebama tržišta rada i u tom će se smislu poticati tercijarno obrazovanje, strukovno obrazovanje i cjeloživotno učenje te poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju.

  1. Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Aktivnosti vezane uz područje socijalnog uključivanja predviđaju promicanje socijalne i ekonomske jednakosti, suzbijanje diskriminacije, prijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednici, poboljšanje dostupnosti i održivosti socijalnih i zdravstvenih usluga, kao i poticanje društvenog poduzetništva.

  1. Dobro upravljanje

Potpora javnoj upravi obuhvaćena je kroz aktivnosti poboljšanja kapaciteta i usluga javne uprave, uključujući bolje upravljanje javnim financijama, razvoj e-uprave i borbu protiv korupcije. Predviđa se i promicanje javnog dijaloga, partnerstva i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i socijalnih partnera. U pravosuđu se osobit naglasak stavlja na poboljšanje učinkovitosti i neovisnosti.


Temeljni izvori financiranja mjera iz OPULJP su Europski socijalni fond i nacionalno sufinanciranje, te kao posebna alokacija Inicijativa za zapošljavanje mladih. Predviđena sredstva ESF-a, za Hrvatsku u razdoblju 2014.-2020. iznose 1,516 milijardi eura, za inicijativu za zapošljavanje mladih za razdoblje 2014.-2015. godine iznosi 66,177 milijuna eura. Kada se alociranim sredstvima pribroji nacionalno sufinanciranje, ukupna financijska vrijednost Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iznosi oko 1,850 milijardi.

U Hrvatskoj ESF je usmjeren na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavu pravednijih životnih standarda i mogućnosti zapošljavanja za sve građane EU-a. Njegovo se djelovanje temelji na ulaganju u ljudske resurse u Europi – radnike, mlade ljude, osobe u nepovoljnom položaju i sve one koji su u potrazi za poslom.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. objavilo je Indikativni godišnji plan objave poziva za dostavu projektnih prijedloga za 2015. godinu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja.ESF EUROPA
ESF HRVATSKA
Inicijativa za zapošljavanje mladih (YEI)
 Projekti financirani iz ESF u Zadarskoj županiji