Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Strategija Europa 2020 ima za cilj stvaranje uvjeta za pametan, održiv i uključiv rast.

Pet glavnih ciljeva do kraja 2020 uključuju zapošljavanje, istraživanje i razvoj, klimatske promjene / energiju, obrazovanje, socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

 U skladu sa Strategijom te s općim ciljevima Zajedničke poljoprivredne politike identificirana su tri dugoročna strateška cilja koji se vežu za politiku ruralnog razvoja EU u razdoblju 2014-2020:

CILJ 1. Poticati konkurentnost poljoprivrede

CILJ 2. Osigurati održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatskim promjenama

CILJ 3. Postići uravnotežen teritorijalni razvoj ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta

Za potrebe upravljanja politikom ruralnog razvoja putem Programa ruralnog razvoja (PRR) u okviru općih ciljeva, predstavljeno je 6 prioriteta:

  • Poticanje prijenosa znanja u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
  • Jačanje konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i povećanje poljoprivredne održivost
  • Promicanje organizacije prehrambenom lancu i upravljanje rizikom u poljoprivredi
  • Vraćanje, očuvanje i promicanje ekosustava ovisnih o poljoprivredi i šumarstvu
  • Promicanje učinkovitosti resursa i potpore pomak prema niskom razinom ugljika i klimatskih-elastični gospodarstva u poljoprivredi, prehrambenoj i šumarskog sektora
  • Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarskog razvoja u ruralnim područjima

Svaki prioritet odabran u Programu ruralnog razvoja identificira određena područja djelovanja (fokus područja). Program ruralnog razvoja s definiranim prioritetima i fokus područjima predstavlja temelj za programiranje potpora na ruralnim područjima EU putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Potporu ruralnim područjima i ostvarivanju ciljeva iz Programa ruralnog razvoja potporu daju ESI fondovi i to: Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), Europski socijalni fond (ESF), Kohezijski fond (CF) i Europski fond za ribarstvo i pomorstvo (EMFF). Svi navedeni fondovi spadaju pod zajednički zakonodavni okvir s zajedničkim ciljem, ostvarivanjem ciljeva Strategije 2020.

Sporazum o partnerstvu odražava zajednički strateški pristup u EU za svaku državu članicu, navodeći kako koordinirati različite politike i koristiti ESI sredstva u skladu s tim.

SPORAZUM O PARTNERSTVU između Republike Hrvatske i Europske komisije odražava zajednički strateški pristup za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020. Potpisan 30.listopada 2014. godine .

U tom okviru, politika ruralnog razvoja održava svoj prepoznatljiv identitet i uređena je posebnim propisom ( Uredba (EU) 1305/2013 ) o potpori ruralnom razvoju i zajedničkim odredbama Zajedničke poljoprivredne politike u cjelini.

Priprema Programa ruralnog razvoja RH obuhvaća višestruki proces koji uključuje niz različitih dionika. Program odražava strateške ciljeve donesene na državnoj razini, navedene u SPORAZUM O PARTNERSTVU, te je u cijelosti usklađen sa strategijom Republike Hrvatske za ulaganje ESI fondove.

Program ruralnog razvoja RH (PRR RH) za razdoblje 2014.-2020., na čijem se stvaranju radilo od 2012. godine, službeno je odobren 26. svibnja 2015. godine.

Ukupna alokacija za PRR RH 2014.-2020. iznosi 2.383 milijarde eura, od čega će se 2.026 milijardi eura financirati iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a ostatak iz sredstava nacionalnog proračuna Republike Hrvatske.

Program ruralnog razvoja RH 2014-2020, analizom konteksta (SWOT analiza) i procjena potreba, definira prioritete i područja intervencije, izbor relevantnih mjera i dodjelu financijskih sredstava na temelju očekivanih ishoda.

Prioriteti PRR RH:

PRIORITET 1 Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima Sredstva za postizanje ciljeva u okviru Prioriteta 1 raspoređena su unutar prioriteta 2-6
PRIORITET 2 Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava te konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama, promovirajući pri tome i inovacijske poljoprivredne tehnologije, kao i održivo upravljanje šumama 600.545.085,72
PRIORITET 3 Promicanje organiziranja lanca prehrane, uključujući preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje rizicima u poljoprivredi 237.632.367,48
PRIORITET 4 Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava vezanih uz poljoprivredu i šumarstvo 561.119.748,96
PRIORITET 5 Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru 170.508.210,00
PRIORITET 6 Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima 401.382.525,79
TEHNIČKA POMOĆ 55.034.562,05
UKUPNO 2.026.222.500,00

Program ruralnog razvoja RH (PRR RH )2014. – 2020 osigurava jedinstvenu primjenu politike ruralnog razvoja na cjelokupnom ruralnom području RH po definiciji jedan program za cijeli teritorij. PRR se provodi na cijelom području RH, osim mjera ruralnog razvoja (6.2, 6.4, 7) koje se provode na ruralnom području na razini programa. Obe statističke regije RH na razini NUTS-2, smatraju se slabije razvijenim regijama te se ista stopa doprinosa EPFRR koristi na cijelom zemljopisnom području koje pokriva program.

Mjere

ajme

 

Korisnici

Popis mogućih korisnika sredstava definiran je za svaku mjeru. Tvrtke koje su u teškoćama u smislu Smjernica Europske unije o državnim potporama u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima za razdoblje 2014.-2020. i u smislu Smjernica Zajednice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzeća u teškoćama ne mogu biti korisnice sredstava.

Predviđeno korištenje financijskih instrumenata

Upravljačko tijelo zasad još nije odredilo način korištenja financijskih instrumenata. Bez obzira na to, mogućnosti korištenja financijskih instrumenata utvrdit će se tijekom provedbe Programa, u sklopu aktivnosti evaluacije zacrtanih Planom evaluacije, a naročito za mjere koje se odnose na Prioritet 2 i ako se tako predvidi, za izmjene predloženog Programa ruralnog razvoja. Sukladno složenoj procjeni i prethodnoj analizi izvodljivosti financijskih instrumenata, u praksi je teško predvidjeti njihovo operativno korištenje prije 2016. godine.

Više o

Dokumenti PRR
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Portal Ruralnog razvoja