Stvaranje snažnijeg financijskog sustava: Nova pravila EU-a za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana

Europska komisija danas je predložila nova pravila kako bi osigurala djelotvorna rješenja ako se pojave problemi sa sustavnim tržišnim infrastrukturama u financijskom sustavu poznatima kao središnje druge ugovorne strane (CCP-i).

CCP-i djeluju kao posrednici između dvije strane koje se pri transakciji služe financijskim instrumentom, uključujući obveznice, kapital, izvedenice i robu (poput poljoprivrednih proizvoda, nafte i prirodnog plina). Imaju ključnu ulogu u smanjenju rizika i međupovezanosti u financijskom sustavu. Pomažu financijskim poduzećima i krajnjim korisnicima, primjerice korporacijama, u upravljanju poslovnim rizicima. Opseg i važnost CCP-a u Europi i svijetu gotovo su se udvostručili nakon što se skupina G20 poslije krize obvezala da će se poravnanje standardiziranih OTC izvedenica izvoditi preko CCP-a. Poravnanje velikog udjela važećih svjetskih ugovora o izvedenicama vrijednih 500 bilijuna eura obavlja se preko 17 CCP-a iz Europe.

Za CCP-e u EU-u već su uspostavljeni visoki regulatorni standardi u Uredbi o infrastrukturi europskog tržišta („EMIR”, vidjeti MEMO/12/232). Međutim, na razini EU-a nisu uspostavljena pravila za malo vjerojatnu situaciju u kojoj bi se CCP-i mogli suočiti s ozbiljnim poteškoćama ili propašću te bi im trebali uredan oporavak ili sanacija. Današnjim se prijedlogom želi uspostaviti okvir za oporavak i sanaciju za CCP-e koji su sustavno važni za financijski sustav. Time će se očuvati ključne funkcije CCP-a, održati financijska stabilnost i pomoći u tome da troškove koji su povezani s restrukturiranjem i sanacijom neuspješnih CCP-a ne snose porezni obveznici.

Potpredsjednik Komisije Valdis Dombrovskis, zadužen za financijsku stabilnost, financijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je: Ovim će se prijedlogom dodatno učvrstiti europski financijski sustav. Njime nastojimo zaštititi porezne obveznike i osigurati da možemo djelovati zapadne li središnja druga ugovorna strana u poteškoće. To je važno jer su središnje druge ugovorne strane ključni dio našeg financijskog sustava te pomažu poduzećima u upravljanju rizicima. Time će se dopuniti snažnija regulacija tržišta izvedenica koja je uspostavljena nakon krize.

Potpredsjednik Jyrki Katainen, zadužen za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, rekao je: Središnje druge ugovorne strane djeluju preko granica i ključne su za smanjenje rizika u financijskom sustavu. Međutim, moramo biti spremni za slučaj – koliko god niska bila vjerojatnost da će do toga doći – propasti CCP-a i uspostaviti nužna pravila. Današnji je prijedlog važan za osiguravanje povjerenja u naš financijski sustav.

Financijska je kriza jasno pokazala da propast važne financijske institucije može uzrokovati velike probleme za ostatak financijskog sustava i negativno utjecati na rast u širem gospodarstvu. Važno je da tijela u Europi imaju ovlasti djelovati dođe li do propasti CCP-a i riješe je na uređen način.

Ključni elementi prijedloga

Predložena pravila za CCP-e obuhvaćaju odredbe usporedive s onima u pravilima za oporavak i sanaciju banaka (Direktiva o oporavku i sanaciji banaka – BRRD) i temelje se na međunarodnim standardima. Međutim, budući da se CCP-i uvelike razlikuju od banaka, ovaj prijedlog sadržava instrumente specifične za CCP-e koji su bolje usklađeni s postupcima upravljanja u slučaju neispunjavanja obveza CCP-a i njihovim pravilima poslovanja, posebno da bi se utvrdilo kako bi se podijelili gubitci.

Predloženim se pravilima od CCP-a i tijela traži da se pripreme za postojanje problema, rano interveniraju kako bi ga otklonili i uskoče pođu li stvari po krivu.

Priprema i sprječavanje

Predloženim se pravilima od CCP-a traži da izrade planove oporavka koji bi uključivali mjere za rješavanje svih oblika financijskih poteškoća koje bi premašile njihove resurse za upravljanje u slučaju neispunjenih obveza i ostale zahtjeve u skladu s Uredbom o infrastrukturi europskog tržišta. To bi trebalo uključivati situacije u kojima članovi sustava poravnanja ne ispunjavaju svoje obveze, kao i pojavu drugih rizika i gubitaka samog CCP-a, poput prijevare i kibernapada. Planove oporavka trebao bi preispitati nadzornik CCP-a.

Tijela odgovorna za sanaciju CCP-a (tj. sanacijska tijela) moraju sastaviti planove sanacije koji uključuju rješenja za restrukturiranje CCP-a i održavanje njihovih ključnih funkcija u malo vjerojatnom slučaju njihove propasti.

Rana intervencija

Ranom će se intervencijom osigurati rješavanje financijskih poteškoća čim se pojave i sprječavanje problema. Nadzornicima CCP-a dodjeljuju se posebne ovlasti za intervenciju u poslovanje CCP-a ako im je ugrožena održivost, ali prije nego što propadnu ili kada njihove aktivnosti mogu biti štetne za ukupnu financijsku stabilnost. Nadzornici bi mogli i zahtijevati da CCP-i poduzmu posebne mjere u svojem planu oporavka ili promijene poslovnu strategiju ili pravnu ili operativnu strukturu.

Sanacijske ovlasti i instrumenti

U skladu sa smjernicama Odbora za financijsku stabilnost CCP ulazi u postupak sanacije kad propada ili mu prijeti propast, kad se nikakvom alternativom iz privatnog sektora ne može spriječiti propast i kad bi njegova propast ugrozila interes javnosti i financijsku stabilnost. Uz to, mogao bi ući u postupak sanacije kada bi upotreba daljnjih mjera oporavka mogla ugroziti financijsku stabilnost čak i ako navedeni uvjeti nisu ispunjeni.

Suradnja među nacionalnim tijelima

CCP-i djeluju prekogranično, a najveći od njih međunarodno. Važno je da tijela surađuju preko granica kako bi se osigurali djelotvorno planiranje i prema potrebi uredna sanacija. Prijedlogom se uspostavljaju takozvani sanacijski kolegiji za svaki CCP u kojima su predstavljena sva relevantna tijela, uključujući Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA).

Postojeći kolegiji u skladu s EMIR-om i nedavno ustrojeni sanacijski kolegiji trebali bi zajednički obavljati posebne zadaće koje su im dodijeljene na temelju te Uredbe. ESMA će olakšati zajedničke aktivnosti i prema potrebi djelovati kao obvezujući posrednik.

Nacrt uredbe sada će se podnijeti na odobrenje i donošenje Europskom parlamentu i Vijeću EU-a.

Kontekst

Europska komisija provela je od 5. listopada do 28. prosinca 2012. javno savjetovanje o mogućem okviru za oporavak i sanaciju nebankarskih institucija. Zanimala ju je potreba za aranžmanima za oporavak i sanaciju uglavnom u pogledu CCP-a, središnjih depozitorija vrijednosnih papira i osiguravajućih poduzeća. Savjetovanje je općenito pokazalo da bi prioritet trebao biti razvijanje pravila za oporavak i sanaciju za CCP-e na razini EU-a. Provedba zahtjeva skupine G20 za središnje poravnanje standardiziranih OTC izvedenica prepoznata je kao snažan argument za poduzimanje mjera.

Na međunarodnoj razini čelnici skupine G20 podržali su pristup koji je razvio Odbor za financijsku stabilnost (FSB) kako bi se s pomoću sveobuhvatnih i odgovarajućih instrumenata za oporavak i sanaciju riješili rizici koje bi propast svake financijske institucije (banke, infrastrukture financijskog tržišta, osiguravajućeg poduzeća itd.) globalne sustavne važnosti mogla imati na financijski sustav. Nadalje, Odbor za platne i tržišne infrastrukture (CPMI) i Međunarodna organizacija komisija za vrijednosne papire (IOSCO) razvili su smjernice za planove za oporavak infrastruktura financijskog tržišta, uključujući CCP-e, a FSB je izdao daljnje smjernice o primjeni Ključnih svojstava djelotvornih sanacijskih režima za infrastrukture financijskog tržišta poput CCP-a. Prijedlog Komisije odražava te smjernice.

Opsežniji rad na sanaciji

Analiza potrebe za odgovorom na mogući oporavak i sanaciju drugih financijskih poduzeća osim banaka i CCP-a još se provodi uglavnom zahvaljujući svemu što smo naučili u financijskoj krizi tijekom koje se nije činilo da su te mjere jednako hitne. Međutim, u budućnosti bi te mjere mogle biti potrebne, s obzirom na razvoj ekonomskog i financijskog rizika u predmetnim sektorima.

Opsežniji međunarodni rad na osiguravajućim poduzećima na razini skupine G20 još je u relativno ranoj fazi. U Europi je Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) provelo detaljno, usporedno i široko preispitivanje nacionalnih praksi oporavka i sanacije i trendova u tom području te će u prvoj polovini 2017. predstaviti izvješće o tome. Na temelju tog izvješća Komisija će razmotriti primjerene daljnje mjere blisko se savjetujući s Europskim parlamentom, Vijećem i svim relevantnim dionicima.

Ključni podaci

CCP-i su 2015. proveli središnje poravnanje za prosječno više od 50 % globalnog tržišta OTC izvedenicama vrijednog 493 bilijuna dolara. Taj se postotak gotovo udvostručio od 2009. kada je skupina G20 donijela odluku o obvezivanju. U prosjeku bi se sada moglo poravnati 70 % svih novih transakcija OTC izvedenicama.


Dodatne informacije

Vidjeti Pitanja i odgovore