Svibanjski paket o povredama prava – prvi dio: ključne odluke

U svojem mjesečnom paketu odluka o povredama prava Europska komisija („Komisija”) pokreće sudske postupke protiv država članica koje se ne pridržavaju obveza u skladu s pravom EU-a. Tim se odlukama, kojima su obuhvaćeni različiti sektori te područja politika EU-a, nastoji osigurati ispravna primjena prava EU-a u korist građana i poslovnih subjekata.

Ključne odluke koje je donijela Komisija prikazane su u nastavku i razvrstane prema području politike. Komisija je zaključila i 65 predmeta u kojima su problemi s državama članicama riješeni bez potrebe za dodatnim postupanjem Komisije.

Osim toga, Komisija je danas odlučila uputiti niz službenih obavijesti. Pojedinosti su dostupne u drugom dijelu: MEMO/17/1281.

Dodatne informacije o postupku zbog povrede prava EU-a: MEMO/12/12. Dodatne informacije o donesenim odlukama dostupne su u registru odluka o povredama prava.

Što se tiče HRVATSKE

Sigurnost: Komisija poziva države članice da poboljšaju razmjenu informacija radi borbe protiv terorizma i teških kaznenih djela

Komisija je danas odlučila uputiti obrazložena mišljenja Hrvatskoj, Irskoj i Italiji zato što nisu u potpunosti provele prümske odluke (odluke Vijeća 2008/615/PUP i 2008/616/PUP), koje su važan element Europskog programa sigurnosti iz 2015. Te su odluke ključan instrument za učinkovitiju borbu protiv terorizma i prekograničnog kriminala, a državama članicama omogućuju brzu razmjenu podataka o DNK-u i otiscima prstiju te nacionalnih podataka o registraciji vozila. Države članice prümske su odluke trebale u potpunosti provesti do kolovoza 2011. Tri države članice koje su primile službene opomene u rujnu 2016. još nisu osigurale automatsku razmjenu podataka u sve tri kategorije: DNK, otisci prstiju i nacionalni podaci o registraciji vozila. Komisija je od tih država članica danas zatražila da brzo privedu kraju potreban rad na ispunjavanju svojih zakonskih obveza. Države članice imaju rok od dva mjeseca da odgovore, nakon čega Komisija može odlučiti uputiti predmete Sudu Europske unije.

Comments are closed