Unija koja brže i bolje ostvaruje rezultate

Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz, premijer države članice koja predsjedava Vijećem Robert Fico i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker potpisali su danas prvu u povijesti zajedničku izjavu, kojom su utvrđeni zakonodavni ciljevi i prioriteti EU-u za 2017.

Potpisnici zajedničke izjave postigli su sporazum o nizu prijedloga kojima će se dati prioritet u zakonodavnom postupku na temelju strateških smjernica Europskog vijeća i 10 prioriteta za čije je ostvarivanje Europski parlament ovlastio Junckerovu Komisiju. Time će se EU-u omogućiti da ostvari rezultate za građane i odgovori na najhitnije izazove s kojima se Europa danas susreće.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: „Današnja zajednička izjava nova je prekretnica u načinu na koji EU može ostvariti brže i bolje rezultate za rješavanje naših zajedničkih izazova. Prvi put u povijesti Europske unije njezine tri institucije postigle su sporazum o nekoliko inicijativa od iznimne političke važnosti kojima je potrebno dati prioritet u zakonodavnom postupku. Iako je riječ o tri različite institucije, one služe jedinstvenom europskom projektu, kojemu je cilj zastupanje interesa svih građana EU-a. Primjer Europske granične i obalne straže trebao bi postati novi standard za zajedničko postizanje brzih i smislenih rješenja. Ako postoji volja, postoji i način da se to ostvari u Europi.”

Osim što su preuzeli odgovornost za rješavanje već podnesenih zakonodavnih prijedloga, potpisnici zajedničke izjave u njoj su utvrdili šest konkretnih područja u okviru kojih je potrebno dati prioritet prijedlozima. Čelnici Parlamenta, Komisije i Vijeća predano rade na usmjeravanju napora svojih institucija kako bi se za sljedeće prioritetne inicijative ostvario brz napredak u zakonodavnom postupku i, po mogućnosti, donijeli akti do kraja 2017.:

  1. novi poticaj za zapošljavanje, rast i ulaganja – s pomoću Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSI 2.0), moderniziranih instrumenata trgovinske zaštite, bankarske unije, unije tržišta kapitala i poboljšanog upravljanja otpadom u kružnom gospodarstvu
  2. jačanje socijalne dimenzije Europske unije – s pomoću inicijative za zapošljavanje mladih, poboljšane koordinacije sustava socijalne sigurnosti, europskog akta o pristupačnosti te europskih snaga solidarnosti
  3. bolja zaštita sigurnosti građana – s pomoću sustava ulaska/izlaska, pametnih granica i europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS), nadzora nad vatrenim oružjem, instrumenata za kriminalizaciju terorizma, pranja novca i financiranja terorizma te s pomoću Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS)
  4. reforma i razvoj migracijske politike u duhu odgovornosti i solidarnosti – s pomoću reforme zajedničkog europskog sustava azila (uključujući reformu dublinskog mehanizma), paketa za zakonitu migraciju i plana za vanjska ulaganja kako bi se poticanjem ulaganja i otvaranjem radnih mjesta u partnerskim zemljama pridonijelo rješavanju glavnih uzroka migracije
  5. ispunjavanje obveza u pogledu provedbe povezanoga jedinstvenog digitalnog tržišta – s pomoću reformi EU-a u području telekomunikacija i autorskog prava, uporabe frekvencijskog pojasa od 700 MHz u Uniji, sprečavanja uskraćivanja pristupa na temelju lokacije, Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama i zajedničkih pravila o zaštiti podataka
  6. ostvarenje cilja ambiciozne energetske unije i napredne klimatske politike – s pomoću klimatskog i energetskog okvira za razdoblje do 2030., Pariškog sporazuma i paketa „Čista energija za sve Europljane”.

Potpisnici zajedničke izjave usto su istakli četiri temeljna pitanja na koja je u 2017. potrebno usmjeriti posebnu pozornost kao bi se ostvario dodatan napredak: i. predanost zajedničkim europskim vrijednostima, vladavini prava i temeljnim pravima; ii. borba protiv poreznih prijevara, utaja i izbjegavanja poreza; iii. očuvanje načela slobodnog kretanja radnika; i iv. doprinos stabilnosti, sigurnosti i miru.

Ti zajednički napori Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije dio su nove zajedničke obveze koja je izričito predviđena stavkom 7. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva, a na temelju koje se Uniji omogućuje da prijedloge pretoči u djelovanje i ostvari rezultate u područjima u kojima su oni najpotrebniji.

Sljedeći koraci

Tri institucije postigle su sporazum o pomnom zajedničkom praćenju napretka u provedbi zajedničke izjave na političkoj razini i na razini viših dužnosnika. Provedba zajedničke izjave pratit će se zajednički i redovito na političkoj razini u okviru sastanaka čelnika triju institucija, koji će se održati u ožujku, srpnju i studenome 2017, a na tehničkoj razini u okviru sastanaka međuinstitucijske koordinacijske skupine na kojima sudjeluju visoki dužnosnici (kako je predviđeno točkom 50. Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva).

Radi lakšeg praćenja napretka u njezinoj provedbi uz zajedničku izjavu priložen je i radni dokument, u kojem su detaljno navedene inicijative kojima je tijekom 2017. potrebno dati prioritet.

Kontekst

Tri europske institucije 15. ožujka 2016. postigle su novi međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva kako bi se poboljšala kvaliteta europskog zakonodavstva i na temelju njega ostvarili bolji rezultati. Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva uvode se promjene u cijelom ciklusu donošenja politika, od savjetovanja i procjene učinka do donošenja, provedbe i ocjenjivanja zakonodavstva EU-a. U skladu s novim međuinstitucijskim sporazumom moraju se postići dogovori o ključnim temama kojima bi zakonodavci trebali dati prednost, uključujući pojednostavnjenje postojećih propisa.

Svake godine Vijeće, Parlament i Komisija raspravljaju o zakonodavnim prioritetima EU-a i dogovaraju zajedničke glavne prioritete za sljedeću godinu. Time se trima institucijama omogućuje bliža suradnja na rješavanju velikih izazova koji ih očekuju.

Današnja zajednička izjava prvi je akt koji je donesen u skladu s tim novim pristupom donošenja zakonodavstva usmjerenim na ostvarivanje rezultata. Ta je izjava i u skladu s programom rada Komisije za 2017.

Dodatne informacije

Zajednička izjava o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2017.

Radni dokument za lakše praćenje provedbe zajedničke izjave o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2017.