Zadarska županija i županijske institucije provoditi će 11 projekata odobrenih u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska

Odbor za praćenje (OzP) Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska je na održanoj sjednici u srpnju 2018. godine u Veneciji uvjetno odobrio 50 „Standard“ projekata od 197 ukupno prijavljenih u okviru 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Zadarska županija i institucije čiji je osnivač Zadarska županija provoditi će ukupno 11 projekta. Vrijednosti proračuna projekata samo za područje Zadarske županije iznosi 3,2 milijuna EUR.

Na ovaj način Zadarska županija nastavlja provoditi aktivnosti koje promiču pametan, održiv i uključiv rast, u skladu sa Strategijom Europa 2020., te jačanje društvene, ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske Unije.

Zadarska županija

Zadarska županija će kao partner sudjelovati u dva projekta odobrena u okviru prioritetne osi 1 plave inovacije INTERREG Programa Italija – Hrvatska.

SmArtFish

SmArtFish: Valorisation of SMall-scale ARTisnal FISHery of the Adriatic coasts, in context of sustainabillity – Cilj projekta je jačanje malog ribarstva u budućnosti i poticanje inovacija Plavog rasta mijenjanjem pristupa upravljanju i vrednovanju proizvoda. Nositelj projekta je Regija Veneto.

Ukupna vrijednost projekta je 3,2 milijuna eura, dok vrijednost proračuna za Zadarsku županiju iznosi 259.995,00 EUR.

PRIZEFISH

PRIZEFISH: Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish products – Cilj projekta je stvaranje talijanskih i hrvatskih malih i srednjih poduzeća te organizacija ribara s ciljem komercijalizacije ribarskih proizvoda kako bi bili konkurentniji na međunarodnim tržištima hrane. Cilj se planira ostvariti razvojem i upravljanjem ribljim proizvodima pomoću eko-oznaka koje nose dodatnu vrijednost. Nositelj projekta je Centro interdipartimentale di ricerca per le scienze ambientali – CIRSA (Međuregionalni istraživački centar za ekološke znanosti).

Ukupna vrijednost projekta je 3,1 milijun eura, dok vrijednost proračuna za Zadarsku županiju iznosi 349.430,00 EUR.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA će kao vodeći partner sudjelovati u projektu odobrenomu okviru prioritetne osi 2 sigurnost i otpornost. U prioritetnoj osi 1 plave inovacije Zadra Nova će kao partner sudjelovati u jednom dok će u prioritetnoj osi 3 okoliš i kulturna baština kao partner sudjelovati u dva projekta.

PEPSEA

ZADRA NOVA vodeći je partner u projektu PEPSEA – Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution. Cilj projekta je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost Jadranske regije. Projekt je nastavak ranijeg projekta HAZADR, te će se nabaviti oprema za nadzor, među kojom su i dronovi kojima će se nadzirati Zadarski akvatorij u skladu s najnovijim tehnologijama. Oprema će biti na raspolaganju Operativnom centru Zadarske županije za provedbu plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji. Kroz projekt, ukupne vrijednosti 2,9 milijuna eura, među ostalim će se organizirati i edukacije. Vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 592.308,90 eura.

ZADRA NOVA će kao partner sudjelovati na sljedećem projektima:

MADE IN – LAND

MADE IN – LAND: MAnagement and Development of INLANDs – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i Sveučilište u Zadru partneri su na projektu MADE IN – LAND: MAnagement and Development of INLANDs – Cilj projekta je razviti interregionalnu strategiju za održivi ekonomski i teritorijalni razvoj područja u unutrašnjosti s ciljem promocije prirodne i kulturne baštine. Gastronomski će se valorizirati desetak tradicionalnih namirnica iz zadarskog kraja (nematerijalna kulturna baština). Nositelj projekta je Regija Marche, dok je ukupna vrijednost projekta 2,2 milijuna eura. Vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 355.301,95 eura.

ADRIREEFS

ADRIREEFS – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA i Sveučilište u Zadru partneri su na projektu ADRIREEFS – Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy – Cilj projekta je postaviti teorijsku osnovu za ekonomsku valorizaciju grebena u Jadranskom moru, s naglaskom na marikulturu i turizam, a u svrhu jačanja sektora plave ekonomije i povećanja zapošljivosti. Nositelj projekta je Grad Ravenna, a ukupna vrijednost projekta je 2,8 milijuna eura. Vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 348.170,00 EUR.

ARCA ADRIATICA

ARCA ADRIATICA – Protection, promotion and touristic valorisation of Adriatic maritime heritage – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA partner je na projektu ARCA ADRIATICA – Protection, promotion and touristic valorisation of Adriatic maritime heritage – Projekt je usmjeren na razvoj zajedničke turističke ponude temeljene na principima socijalne i ekonomske održivosti koji istovremeno valoriziraju, čuvaju i štite bogatu pomorsku baštinu. Pilot aktivnost u Zadarskoj županiji je izgradnja replike starohrvatskog broda CONDURA CROATICA, koji bi bio izložen kao primjer starohrvatske brodogradnje. Ukupna vrijednost projekta je 3,1 milijun eura, a vodeći partner je Primorsko-goranska županija. Vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 390.075,00 eura.

Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije – AGRRA

Agenciji za ruralni razvoj Zadarske županije u okviru prioritetne osi 1 plave inovacije odobren je jedan projekt. U projektu će AGRRA sudjelovati kao partner

INVESTINFISH

Boosting INVESTments in INnovation of SMEs along the entire FISHery and aquaculture value chain – INVESTINFISH, nositelja Trasferimento tecnologico e innovazione SCARL iz Italije. Glavni cilj projekta INVESTINFISH je jačanje konkurentnosti sustava proizvodnje i prodaje putem pilot aktivnosti kojima će se malim i srednjim poduzećima u ribarstvu i akvakulturi davati smjernice za inovacije te ih poticati na stvaranje inovativnih proizvoda i/ili procesa kojima će se poboljšati njihov položaj na tržištu.

Ukupan proračun projekta je 1,5 milijuna eura, dok vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 174.240,00 EUR.

U prioritetnoj osi 2 sigurnost i otpornost odobrena dva projekta u kojim će agencija sudjelovati kao partner

E-CITIJENS

Civil Protection Emergency DSS based on CITIzen Journalism to ENhance Safety of Adriatic Basin – E-CITIJENS, nositelja Regije Molise iz Italije. Projektom će se Civilnoj zaštiti i Obalnoj straži omogućiti i staviti na raspolaganje učinkoviti sustav za predviđanje geofizičkih čimbenika i katastrofa te aktivirati komunikacijski kanali između institucija i građana.

Ukupan proračun projekta je 2,9 milijuna eura, dok vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 220.000,00 EUR.

GECO2

Green Economy and CO2 – GECO2, nositelja Regionalne agencije za zaštitu, okoliš i energetiku Emilie Romagne iz Italije. Projekt želi intervenirati kroz multilateralni pristup kako bi se oporavila sposobnost tla i povećala prilagodljivost poljoprivrede u klimatskim promjenama: uspostaviti regionalni sustav praćenja koji prikuplja podatke o otpornosti, emisijama stakleničkih plinova i apsorpcijama uvođenjem i promicanjem inovativnih politika i tehnika na prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena.

Ukupan budget projekta je 2,5 milijuna eura, dok vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 275.287,50 EUR.

Javna ustanova Natura Jadera

U okviru prioritetne osi 3 okoliš i kulturna baština Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije NATURA JADERA odobren je projekt u kojem sudjeluje kao partner.

CREW

CREW – Coordinated Wetland management in Italy-Croatia cross border region (Koordinirano upravljanje vlažnim (močvarnim) staništima u prekograničnom području Italija – Hrvatska), sufinanciranog s 85% sredstava iz programa Interreg V-A Italija-Hrvatska, prioritetna os Zaštita i obnavljanje bioraznolikosti. Projektom će se uspostaviti prekogranična platforma za praćenje podataka ekosustava u obalnim vlažnim (močvarnim) područjima i tako doprinijeti unaprjeđenju zaštite njihove biološke raznolikosti. Za područje Zadarske županije, podaci će se prikupljati na području Značajnog krajobraza kanjon Zrmanje kojim Natura-Jadera upravlja.

Kroz projekt će se također razmjenjivati iskustva dobre i loše prakse upravljanja vlažnim (močvarnim) područjima, izraditi koordinirana metodologija te zajednička strategija za njihovo upravljanje. Projekt će svojim aktivnostima informirati javnost o vrijednostima očuvanja stabilnosti ovih specifičnih i na svjetskoj razini ugroženih ekosustava.

Nositelj projekta ukupne vrijednosti 1.8 milijuna eura je sveučilište IUAV iz Venecije, dok vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 188.975,00 EUR.

Zavod za javno zdravstvo Zadar

Zavod za javno zdravstvo Zadar kao partner će provoditi aktivnosti na jednom odobrenom projektu u okviru prioritetne osi 3 okoliš i kulturna baština.

AdSWiM

AdSWiM – Upravljano korištenje pročišćenih komunalnih otpadnih voda radi kvalitete Jadranskog mora – Cilj projekta je unaprijediti kvalitetu vodnih tijela, kao i ekološko stanje morskog i obalnog ekosustava. Projektom se potiče prekogranično integrirano upravljanje vodnim resursima kako bi se vratila poremećena ravnoteža hranjivih tvari koja utječe na hranidbeni lanac. Predložit će se novi alati za stjecanje boljeg znanja i kontrole nad ekološkim stanjem morskog ekosustava, inovativna i ekološki prihvatljiva tehnologija obrade otpadnih voda te promjene u postojećoj regulativi. Nositelj projekta je Sveučilište u Udinama. Uz 6 projektnih partnera iz Italije, Zavod za javno zdravstvo Zadar jedan je od 5 projektnih partnera iz Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta je 2 milijuna eura, dok vrijednost projekta samo za područje Zadarske županije iznosi 108.757,50 EUR.


Više informacija

Osim prethodno navedenih projekata na području Zadarske županije provoditi će se još 5 projekata. Dva projekta provoditi će Grad Zadar i Sveučilište u Zadru dok će Lučka uprava Zadar provoditi jedan projekt.

SVI ODOBRENI PROJEKTI